FACTORS AFFECTING NEEDS AND SATISFACTION OF TOURISTS USING THE BOAT TOUR SERVICE AROUND KOH KRED, NONTHABURI PROVINCE

Main Article Content

ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์ Chatchapon Songsoonthornwong
ประสพชัย พสุนนท์ Prasopchai Pasunon

Abstract

The objectives of this research were to study the factors affecting the needs of tourists who use the boat tour service around Koh Kred, Nonthaburi Province and to study the relationship between the needs to use the boat tour service and the satisfaction of Tourists. Data were collected from 385 sampling tourists by using a questionnaire as a tool in the Research. The questionnaire with the reliability of 0.928 was used as the research instrument. The statistical tools applied to analyze the data consisted of percentage, mean, standard deviation, t-test, F-test (ANOVA), Multiple Regression Analysis and Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient.  


The research findings demonstrated that the differences of gender, age, educational background, monthly average personal income and domicile did not affect the needs to use of service, at the 0.05 level of statistical significance.  Lifestyles of the tourists who are sociable and independent correlated with the needs to use the boat tour service, at the 0.01 level of statistical significance.


The Service Marketing Mixes were the product, price, process affected the needs to use the boat tour service at the medium level, at the 0.01 level of statistical significance. The needs to use the boat tour service and satisfaction of Tourists have a relationship at the medium level, The needs for recreation and the satisfying price correlated with the need to use of the boat tour service, at the 0.01 level of statistical significance.

Article Details

How to Cite
Chatchapon Songsoonthornwong ช. . ท., & Prasopchai Pasunon ป. . พ. (2018). FACTORS AFFECTING NEEDS AND SATISFACTION OF TOURISTS USING THE BOAT TOUR SERVICE AROUND KOH KRED, NONTHABURI PROVINCE. Dusit Thani College Journal, 10(1), 239–259. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/journaldtc/article/view/136593
Section
Research Article

References

กอบกาญจน์ เหรียญทอง. (2556). ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวตลาดน้ำอัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม. สารนิพนธ์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.
กาญจนา กันภัย. (2552). พฤติกรรมนักท่องเที่ยว กรณีศึกษาตลาดน้ำอัมพวา. กรุงเทพฯ : คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.
ณฐกร หิรัญรัตน์. (2555). ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเรือด่วนเจ้าพระยา. วารสารวิชาการและวิจัย มทร.
พระนคร ฉบับพิเศษ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร. สืบค้นเมื่อ 12 มีนาคม 2559. จาก http://repository.rmutp.ac.th/handle/123456789/1048
ณัฐดนัย ใจชน. (2555). ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร.
วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี.
ปฐมกานต์ ยาดี. (2552). ความพึงพอใจของลูกค้าสำหรับค่าธรรมเนียมเข้าชมเชียงใหม่ซูอควาเรียม.
การค้นคว้าแบบอิสระ เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ปวีณา ทวีวงศ์โอฬาร. (2552). ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา. การศึกษาเฉพาะบุคคล หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ.
พวงรัตน์ ทวีรัตน์. (2540). วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพฯ :
สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
พัสตร์ หิรัญญการ. (2554). ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม. การค้นคว้าอิสระ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.
ภราดร ปรีดาศักดิ์. (2549). หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค. พิมพ์ครั้งที่ 2 กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์.
สมจิตร ล้วนจำเริญ. (2546). “การวิเคราะห์ตลาดและพฤติกรรมการซื้อ” ในเอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการ
การตลาด หน่วยที่ 5. พิมพ์ครั้งที่ 5. นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
สรชัย พิศาลบุตร. (2549). สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ทำได้ง่ายนิดเดียว. กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์.
สอาด สุขเสดาะ และคณะ. (2553). รายงานวิจัยเรื่องพฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเรือข้ามฟากท่าฉลอม-มหาชัย. หลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
สรินยา สงค์ประเสริฐ. (2554). รูปแบบการดำเนินชีวิตที่ส่งผลต่อค่านิยมในคอนโดมิเนียมตากอากาศระดับ
หรูหรา ในอำเภอหัวหิน. ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.
สรัญญา สุขเพิ่ม. (2556). รายงานวิจัยเรื่องความต้องการของนิสิตต่อการบริการด้านหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร. พิษณุโลก : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยนเรศวร.
สุรีย์ เข็มทอง. (2554). ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตลาดการท่องเที่ยวและการโรงแรม ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม หน่วยที่ 1 กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน. ( 2551). “คลอง” เรื่องที่ 3 เล่มที่ 33 โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี. (2558). เที่ยวอำเภอปากเกร็ด. สืบค้นเมื่อ 2 ตุลาคม 2558. จาก http://nonthaburitour.com/pakkret/detail.php?id=content11032413515100062
อัปษรศรี ม่วงคง. (2552). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้องการใช้บริการ และความพึงพอใจโดยรวมของลูกค้าที่มาใช้บริการภัตตาคารลอยฟ้าเรือริเวอร์ไซด์ วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
อดุลย์ จาตุรงคกุล. (2546). การบริหารการตลาด : กลยุทธ์และยุทธวิธี. พิมพ์ครั้งที่ 3 (ฉบับปรับปรุง) กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
อนันต์ สุนทราเมธกุล. (2555). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของผู้บริโภคกลุ่มไมซ์ในจังหวัด
อุบลราชธานี. วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2555).
Maslow, A.H. (1970). Motivation and Personality. 2nd ed. Newyork: Harper&Row.
Robbins, Stephen P. (2005). Organization Behavior. 11th ed. Upper Saddle River: Pearson Education, Inc.
Spaargaren, G., and B. VanVliet. (2000). Lifestyle, Consumption and the Environment : The Ecological Modernisation of Domestic Consumption.’ Environmental Politics. 9(1) : 50-75.