คู่มือสำหรับการเตรียมบทความต้นฉบับ

1. คำแนะนำในการเตรียมบทความ
2. Template บทความวิจัย
3. Template บทความวิชาการ
4.  การเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม รูปแบบ APA 6th Edition
5. กรอกรายละเอียดข้อมูลผู้นิพนธ์ คลิก

คู่มือสำหรับการใช้ระบบ TCI-ThaiJo
1. สำหรับผู้แต่ง
2. สำหรับผู้ประเมิน

คำชี้แจง

1. กำหนดส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาลงตีพิมพ์ ดังนี้
- บทความไฟล์ Word 1 ชุด
- กรอกรายละเอียดข้อมูลผู้นิพนธ์ คลิก
- หลักฐานการโอนเงิน (ให้โอนหลังได้รับการยืนยันจากทางเจ้าหน้าที่เท่านั้น)

2. อัตตราค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ
ผู้เขียนต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในกระบวนการตีพิมพ์บทความ หากผู้เขียนขอยกเลิกการตีพิมพ์บทความไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ผู้เขียนต้องยินยอมที่จะไม่เรียกร้องค่าธรรมเนียมดังกล่าวคืน
- บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา 4,500 บาท ต่อบทความ
- บุคลากรของมหาวิทยาลัย ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา 4,000 บาท ต่อบทความ
กรณีบทความที่เข้ารับการตีพิมพ์สำหรับฉบับที่มีการกำหนดหัวข้อหรือวาระที่เป็นไปตามยุทธศาสตร์ พันธกิจของมหาวิทยาลัย หรือกรณีอื่น ๆ รวมทั้งบทความรับเชิญ (Invited Articles) การยกเว้นค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ ต้องได้รับความเห็นชอบจากอธิการบดี
**ทั้งนี้เป็นไปตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทเกษม เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ  ของวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม**

3. กรุณาเตรียมบทความให้ถูกต้องก่อนส่งเข้ารับการพิจารณาลงตีพิมพ์ เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการขั้นถัดไป

4. ระยะเวลาของกระบวนการใช้เวลาประมาณ 2-3 เดือน* (วารสารขอสงวนสิทธิ์ไม่รับบทความที่ต้องการลัดคิว หรือเร่งกระบวนให้สั้นลงกว่านี้)

5. กรณีที่ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความแล้วตัดสินว่าบทความของท่าน "ไม่ผ่านการประเมิน" ทั้งสองท่าน ทางวารสารฯ จะปฏิเสธการรับลงตีพิมพ์ทันที และไม่คืนเงินค่าดำเนินการ

6. กรณีที่ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นควรให้ปรับแก้บทความ ผู้เขียนบทความมีหน้าที่รับผิดชอบในการแก้ไขบทความนั้น ทั้งนี้ ให้แล้วเสร็จ มิฉะนั้นอาจไม่ได้รับการพิจารณาตีพิมพ์

*เริ่มนับเวลาตั้งแต่บทความผ่านเข้าสู่กระบวนการประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ