คู่มือสำหรับการเตรียมบทความต้นฉบับ

1. คำแนะนำในการเตรียมบทความ

2. Template บทความวิจัย

3. Template บทความวิชาการ

4. กรอกรายละเอียดข้อมูลผู้นิพนธ์ คลิก

คู่มือสำหรับการใช้ระบบ TCI-ThaiJo

1. สำหรับผู้แต่ง

2. สำหรับผู้ประเมิน

คำชี้แจง

1. กำหนดส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาลงตีพิมพ์ ดังนี้

- บทความไฟล์ Word 1 ชุด

- กรอกรายละเอียดข้อมูลผู้นิพนธ์ คลิก

- หลักฐานการโอนเงิน (ให้โอนหลังได้รับการยืนยันจากทางเจ้าหน้าที่เท่านั้น)

2. ค่าธรรมเนียมในการส่งบทความ จำนวน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) ให้ชำระหลังจากที่มีการตรวจสอบบทความเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว โดยเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบก่อนการชำระเงิน

3. กรุณาเตรียมบทความให้ถูกต้องก่อนส่งเข้ารับการพิจารณาลงตีพิมพ์ เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการขั้นถัดไป

4. ระยะเวลาของกระบวนการใช้เวลาประมาณ 2-3 เดือน* (วารสารขอสงวนสิทธิ์ไม่รับบทความที่ต้องการลัดคิว หรือเร่งกระบวนให้สั้นลงกว่านี้)

5. กรณีที่ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความแล้วตัดสินว่าบทความของท่าน "ไม่ผ่านการประเมิน" ทั้งสองท่าน ทางวารสารฯ จะปฏิเสธการรับลงตีพิมพ์ทันที และไม่คืนเงินค่าดำเนินการ

6. กรณีที่ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นควรให้ปรับแก้บทความ ผู้เขียนบทความมีหน้าที่รับผิดชอบในการแก้ไขบทความนั้น ทั้งนี้ ให้แล้วเสร็จ มิฉะนั้นอาจไม่ได้รับการพิจารณาตีพิมพ์

*เริ่มนับเวลาตั้งแต่บทความผ่านเข้าสู่กระบวนการประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ