นโยบาย

 1. สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัย
 2. เผยแพร่ผลงานวิชาการของบุคลากรมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป

 

ขอบเขตงาน

       วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมนำเสนอในรูปแบบบทความวิชาการ และบทความวิจัยโดยผู้นำเสนอเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไปโดยมีนโยบายรับตีพิมพ์บทความที่มีสาขาวิชาย่อย
(sub-subject areas) ดังนี้ Development (การพัฒนา) Marketing (การตลาด)  Tourism, Leisure and Hospitality Management (การจัดการการท่องเที่ยว การพักผ่อน และการบริการ) Education (การศึกษา) Sociology and Political Science (สังคมวิทยาและรัฐศาสตร์)

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และงานวิจัย
 2. เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้ โดยกำหนด (sub-subject areas) ดังนี้

              2.1 Development (การพัฒนา)

              2.2 Marketing (การตลาด)

              2.3 Tourism, Leisure and Hospitality Management (การจัดการการท่องเที่ยว การพักผ่อน และการบริการ)

               2.4. Education (การศึกษา)

              2.5 Sociology and Political Science (สังคมวิทยาและรัฐศาสตร์)

มาตรฐานวารสาร

            ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานวารสารวิชาการกลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ โดยกองบรรณาธิการ
ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งจากภายในและภายนอก ในสัดส่วนที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมากกว่าผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายใน ระบบการพิจารณาประเมินบทความใช้ระบบที่ผู้เขียนและผู้อ่านไม่ทราบชื่อซึ่งกันและกัน (Double blind)
โดยผู้อ่าน (Reviewer) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีตำแหน่งทางวิชาการ และ/หรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในระดับปริญญาเอกมีความเชี่ยวชาญในสาขานั้น ๆ หรือเกี่ยวข้อง อย่างน้อย 3 คน/บทความ

 

ข้อกำหนด และเกณฑ์ในการลงตีพิมพ์

 1. เป็นบทความวิจัย (Research Articles) หรือบทความวิชาการ (Academic Articles) ในกลุ่มสาขา
  ที่วารสารกำหนด
 2. ต้องเป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน รวมทั้งไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาหรือส่งเพื่อตีพิมพ์
  ที่อื่นซ้ำในเรื่องเดียวกัน
 3. เนื้อหา ส่วนประกอบใด ๆ ของบทความ เป็นความคิดเห็นของผู้เขียนแต่ละท่าน กองบรรณาธิการ
  ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยหรือรับผิดชอบ
 4. ต้นฉบับที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมต้องผ่าน
  การพิจารณาจากผู้ประเมินบทความตามกระบวนการ พิจารณาบทความ
 5. ผู้เขียนต้องยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กองบรรณาธิการวารสารกำหนด รวมทั้งยินยอมให้บรรณาธิการ
  แก้ไขความสมบูรณ์ของบทความได้ก่อนเผยแพร่
 6. ผู้เขียนต้องกรอกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย (Thai Journals Online – Thai Jo) โดยเข้าไปที่ www.tci-thaijo.org

ประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์
            บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เป็นลิขสิทธิ์ของ วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
            ข้อความที่ปรากฏในบทความแต่ละเรื่องในวารสารวิชาการเล่มนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนแต่ละท่านไม่เกี่ยวข้องกับวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมและบุคลากรท่านอื่น ๆ ในกองบรรณาธิการ แต่อย่างใด ความรับผิดชอบองค์ประกอบทั้งหมดของบทความแต่ละเรื่องเป็นของผู้เขียนแต่ละท่าน หากมีความผิดพลาดใดๆ ผู้เขียนแต่ละท่านจะรับผิดชอบบทความของตนเองแต่ผู้เดียว

นโยบายส่วนบุคคล
           
ชื่อและอีเมลที่กรอกลงในเว็บไซต์วารสารนี้จะใช้สำหรับงานวารสารวิชาการเท่านั้น ทางวารสารจะไม่นำไปเผยแพร่หรือเปิดเผยให้กับหน่วยงานอื่นใดได้ทราบ

อัตตราค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ
ผู้เขียนต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในกระบวนการตีพิมพ์บทความ หากผู้เขียนขอยกเลิกการตีพิมพ์บทความไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ผู้เขียนต้องยินยอมที่จะไม่เรียกร้องค่าธรรมเนียม
ดังกล่าวคืน
สำหรับบทความที่ได้รับการพิจารณาตีพิมพ์ ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2566 
- บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวน 3,500 บาท ต่อบทความ
- บุคลากรของมหาวิทยาลัย นักศึกษา และบทความรับเชิญ ยกเว้นค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป
- บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา 4,500 บาท ต่อบทความ
- บุคลากรของมหาวิทยาลัย ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา 4,000 บาท ต่อบทความ
กรณีบทความที่เข้ารับการตีพิมพ์สำหรับฉบับที่มีการกำหนดหัวข้อหรือวาระที่เป็นไปตามยุทธศาสตร์ พันธกิจของมหาวิทยาลัย หรือกรณีอื่น ๆ รวมทั้งบทความรับเชิญ (Invited Articles) การยกเว้นค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ ต้องได้รับความเห็นชอบจากอธิการบดี
**ทั้งนี้เป็นไปตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทเกษม เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ  ของวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม**

กำหนดเผยแพร่

       ปีละ 2 ฉบับ (ราย 6 เดือน)

       ฉบับแรกของปี       เดือนมกราคม – มิถุนายน

       ฉบับที่สองของปี   เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม  

สำนักงาน

      งานบัณฑิตศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

       39/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

       โทรศัพท์ 0-2942-5800, 0-2942-6800 ต่อ 1901 หรือ 063-114-4204

 

เว็บไซต์วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

       https://www.tci-thaijo.org/index.php/journalgrdcru/index

       E - mail: crugraduate@gmail.com

 

ออกแบบปก ศิลปกรรมภาพปก

       นางสาวฉวีวรรณ         รอดพล

 

พิมพ์ที่

       โยธินซีร็อกซ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

       39/1 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

       e-mail : yotin81@hotmail.com

       เบอร์โทรศัพท์ 08-94964746  092-9740658