นโยบาย

  1. สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัย
  2. เผยแพร่ผลงานวิชาการของบุคลากรมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป

 

ขอบเขตงาน

       เป็นวารสารวิชาการที่ครอบคลุมสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครุศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการ นิเทศศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และสหวิทยาการทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งนำเสนอในรูปแบบ
บทความวิชาการ และบทความวิจัยโดยผู้นำเสนอเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป

 วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และงานวิจัย
  2. เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้ ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครุศาสตร์ บริหารธุรกิจ นิเทศศาสตร์ การจัดการ รัฐประศาสนศาสตร์ และสหวิทยาการทางมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร

มาตรฐานวารสาร

            ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานวารสารวิชาการกลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ โดยกองบรรณาธิการ ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งจากภายในและภายนอก ในสัดส่วนที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมากกว่าผู้ทรงคุณวุฒิภายใน ระบบการพิจารณาประเมินบทความใช้ระบบที่ผู้เขียนและผู้อ่านไม่ทราบชื่อซึ่งกันและกัน (Double blind) โดยผู้อ่าน (Reviewer) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีตำแหน่งทางวิชาการ และ/หรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในระดับปริญญาเอก มีความเชี่ยวชาญในสาขานั้น ๆ หรือเกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2 คน/บทความ

 ข้อกำหนด และเกณฑ์ในการลงตีพิมพ์

1. เป็นบทความวิจัย (Research Articles) หรือบทความวิชาการ (Academic Articles) ในกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
2. ต้องเป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน รวมทั้งไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาหรือส่งเพื่อตีพิมพ์ที่อื่นซ้ำในเรื่องเดียวกัน
3. เนื้อหา ส่วนประกอบใด ๆ ของบทความ เป็นความคิดเห็นของผู้เขียนแต่ละท่าน กองบรรณาธิการไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยหรือรับผิดชอบ
4. ต้นฉบับที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ประเมินบทความตามกระบวนการ พิจารณาบทความ
5. ผู้เขียนต้องยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กองบรรณาธิการวารสารกำหนด รวมทั้งยินยอมให้บรรณาธิการแก้ไขความสมบูรณ์ของบทความได้ก่อนเผยแพร่
6. ผู้เขียนต้องกรอกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย (Thai Journals Online – ThaiJo) โดยเข้าไปที่ www.tci-thaijo.org
7. ผู้เขียนต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในกระบวนการตีพิมพ์บทความ จำนวน 3,000 บาท หากผู้เขียนขอยกเลิกการตีพิมพ์บทความไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ผู้เขียนต้องยินยอมที่จะไม่เรียกร้องค่าธรรมเนียมดังกล่าวคืน

 กำหนดเผยแพร่

       ปีละ 2 ฉบับ (ราย 6 เดือน)

       ฉบับแรกของปี       เดือนมกราคม – มิถุนายน

       ฉบับที่สองของปี   เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 

 สำนักงาน

       บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

       39/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

       โทรศัพท์ และโทรสาร : 063-31144204

 เว็บไซต์วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

       https://www.tci-thaijo.org/index.php/journalgrdcru/index

       E - mail : crugraduate@gmail.com

 พิมพ์ที่

       โยธินซีร็อกซ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

       39/1 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

       e-mail : yotin81@hotmail.com

       เบอร์โทรศัพท์ 08-94964746  092-9740658