ปัจจุบันวารสารบัณฑิตวิทยาลัยได้ตีพิมพ์เผยแพร่เป็นปีที่ 14 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2562 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารวิชาการไทยในฐานข้อมูลจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)อยู่ในกลุ่มที่ 2 สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และปฏิบัติตามมาตรฐานวารสารวิชาการกลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ โดยกองบรรณาธิการ ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิตามเกณฑ์ที่ สกอ. กำหนด ทั้งจากภายในและภายนอก ในสัดส่วนที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมากกว่าผู้ทรงคุณวุฒิภายใน ระบบการพิจารณาประเมินบทความใช้ระบบที่ผู้เขียนและผู้อ่านไม่ทราบชื่อซึ่งกันและกัน (Double blind) โดยผู้อ่าน (Reviewer) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีตำแหน่งทางวิชาการ และ/หรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในระดับปริญญาเอก มีความเชี่ยวชาญในสาขาและมีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องหรือสอดคล้องกับบทความที่นำเสนอ อย่างน้อย 2 คน

Vol. 15 No. 1 (2020): January-june 2020

Academic Article

Employment and Welfare Model for People with Disabilities in Thailand

      Chanin Phumbandit, Khorntawatt Sakhokaruhatdej

Research Articles

Quality Management of Products of the Community Development Office in
Phetchaburi Province

     Kanokphorn Boonraung

Program for Enhancing Legs power of 12-Year Old Soccer Players under Chiang Mai
Municipality Schools

      Kittithat Pangan, Pheerapong Boonsiri, Sudyod Chomsahai

The Effectiveness of the Elderly Cash Allowance Policy Implementation in Nong Phlap Subdistrict Administrative Organization, Hua Hin District, Prachuap Khiri Khan Province

      Chayanisa Ruksaweang

Factors of Job Characteristics Affecting Morale and Job Satisfaction of Workforce in the Directorate of Personnel, Royal Thai Army

      Tuschanai Thong-Ou, Anurug Ruangrob

Factors of Service Quality of Accounting Office Affecting Customer Satisfaction and Loyalty in Chonburi Province

      Nitet Thongsuksai, Anurug Ruangrob

Social Welfare Preparation for Aging People in BangKrateuk Subdistrict Municipality,Sam Phran District,Nakhon Pathom Province

      Phramaha Paisit Aphijano(Jato), Piyatida Apaipak

Management of Community Enterprise Development Guideline for Sustainable Success of Phetchaburi Province

      Pacharaporn wongwan

Analysis of crime risk areas with Geographic Information System

      Pattanan Rattananvorasawet

Published: 2020-04-01

View All Issues