ปัจจุบันวารสารบัณฑิตวิทยาลัยได้ตีพิมพ์เผยแพร่เป็นปีที่ 15 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2563 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารวิชาการไทยในฐานข้อมูลจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)อยู่ในกลุ่มที่ 2 สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และปฏิบัติตามมาตรฐานวารสารวิชาการกลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ โดยกองบรรณาธิการ ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิตามเกณฑ์ที่ สกอ. กำหนด ทั้งจากภายในและภายนอก ในสัดส่วนที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมากกว่าผู้ทรงคุณวุฒิภายใน ระบบการพิจารณาประเมินบทความใช้ระบบที่ผู้เขียนและผู้อ่านไม่ทราบชื่อซึ่งกันและกัน (Double blind) โดยผู้อ่าน (Reviewer) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีตำแหน่งทางวิชาการ และ/หรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในระดับปริญญาเอก มีความเชี่ยวชาญในสาขาและมีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องหรือสอดคล้องกับบทความที่นำเสนอ อย่างน้อย 2 คน

Vol. 15 No. 2 (2563): July-December 2020

Academic Article

Teachers and Instructional Technology in 21st Century

Research Articles

The Academic Leadership of School Administrators Based on Teacher’ Perceptions in School Under the Jurisdiction of the Secondary Educational Service Area Office 2

Strategies for Driving and Development of Analytical Thinking of Early Childhood in Phetchaburi Province Child Development Center

Guidelines of Internal Supervision Process Development of Basic Education School Under Minburi District Office, Bangkok Metropolitan Administration

The Competency Performance Development of Military Officers in 2nd Infantry Battalion, 1st Infantry Regiment, Marine Division, Royal Thai Marine Corps

Sustainable Homestay Management to support the tourism of Amphawa floating market in Amphawa District Samut Songkhram Province

Factors Affecting the Credit Loans of Bangkok Bank Krungthai Bank and Siam Commercial Bank

Impact of Capital Structure on Firm Profitability of Listed Companies in Energy and Utilities Sector on the Stock Exchange of Thailand

Published: 2020-10-20

Teachers and Instructional technology in 21st century

Thitiwas sukpom, Nattakorn Papan, Piyaporn Techaraungrong, Udom Tanong4

1-17

View All Issues