ปัจจุบันวารสารบัณฑิตวิทยาลัยได้ตีพิมพ์เผยแพร่เป็นปีที่ 14 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2562 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารวิชาการไทยในฐานข้อมูลจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)อยู่ในกลุ่มที่ 2 สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และปฏิบัติตามมาตรฐานวารสารวิชาการกลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ โดยกองบรรณาธิการ ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิตามเกณฑ์ที่ สกอ. กำหนด ทั้งจากภายในและภายนอก ในสัดส่วนที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมากกว่าผู้ทรงคุณวุฒิภายใน ระบบการพิจารณาประเมินบทความใช้ระบบที่ผู้เขียนและผู้อ่านไม่ทราบชื่อซึ่งกันและกัน (Double blind) โดยผู้อ่าน (Reviewer) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีตำแหน่งทางวิชาการ และ/หรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในระดับปริญญาเอก มีความเชี่ยวชาญในสาขาและมีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องหรือสอดคล้องกับบทความที่นำเสนอ อย่างน้อย 2 คน

Vol. 14 No. 2 (2019): July-December 2019

Academic ArticleAcademic ArticleWedlock According to Sufficiency Economy Philosophy 

Research Articles(1) Tourists’ Expectations and Satisfaction toward the Use of English and the Content of Information by Thai Tour Guides in Bangkok
(2) Legal Measures in Criminal Sanctions Against Exaggerative Statement Advertising of Products
(3) The product development of One Tumbon One Product (OTOP) under the policy of Thailand 4.0, Phetchaburi
(4) Consumer Decision making on Purchasing Products at Villa Market
(5) The Study Learning Model, Issues, and Solutions Inclusive Education of Silachapiphat School
(6) Satisfaction of the Quality and Identity of Graduated Nurses, Boromrajonani College of Nursing Chainat in Academic Year 2015
(7) Core Competencies and Effectiveness in Guarding of Police Officer, Sub-Division, Investigation Division, Provincial Police Region 7.

Published: 2019-08-07

Wedlock According to Sufficiency Economy Philosophy

ปิยะธิดา อภัยภักดิ์

1-13

LEGAL MEASURES IN CRIMINAL SANCTIONS AGAINST EXAGGERATIVE STATEMENT ADVERTISING OF PRODUCTS

น้ำฝน โพธิ์ปลอด, รุ่งแสง กฤตยพงษ์, ขนิษฐา สุขสวัสดิ์

28-40

Consumer Decision making on Purchasing Products at Villa Market

กฤตภพ เกี่ยวข้อง, อิงอร ตั้นพันธ์

56-69

The Study Learning Model, Issues, and Solutions Inclusive Education of Silachapiphat School

อาภรณ์ ชาญมณีตระกูล, ธัชทฤต เทียมธรรม, ผกามาศ นันทจีวรวัฒน์

70-80

Satisfaction of the Quality and Identity of Graduated Nurses, Boromrajonani College of Nursing Chainat in Academic Year 2015

สุทิศา สงวนสัจ, มณฑาทิพย์ สุรินทร์อาภรณ์, ทิพวรรณ ตั้งวงค์กิจ, จารุณี จาดพุ่ม, สุวัฒนา เกิดม่วง

81-90

View All Issues