บรรณาธิการ

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยพร  ท่าจีน   

 ผู้ช่วยบรรณาธิการ

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิศิษย์  ปิ่นทองวิชัยกุล

  กองบรรณาธิการ

       1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยพร

ท่าจีน

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

       2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิศิษย์

ปิ่นทองวิชัยกุล

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

       3.  ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์

พรหมวงศ์

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

       4.  ศาสตราจารย์ ดร.วัชระ

งามจิตรเจริญ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

       5.  รองศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช

อภิบุณโยภาส

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

กองจัดการ

       1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิศิษย์

ปิ่นทองวิชัยกุล

ประธานกองจัดการ

       2.  นางสาวพรพิมล

วงษ์ศุข

กรรมการ

       3.  นางสาวฉวีวรรณ

รอดพล

กรรมการ

       4.  นางสาวณาตยา

มาเมืองกล

กรรมการและเลขานุการกองจัดการ