บรรณาธิการ

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยพร  ท่าจีน   

 ผู้ช่วยบรรณาธิการ

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรส ทองเชื้อ

กองบรรณาธิการภายนอก

  

1. ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์

พรหมวงศ์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

  

2. รองศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช

อภิบุณโยภาส

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

3. รองศาสตราจารย์ ดร.พัฒนา

สุขประเสริฐ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

4. รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วิมล

วังแก้วหิรัญ

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

  

5. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิลปพร

ศรีจั่นเพชร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุบลวรรณ

ส่งเสริม

มหาวิทยาลัยศิลปากร

  

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร

บุญใช้ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสริน

ดิษฐบรรจง

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

กองบรรณาธิการภายใน

  

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมรัตน์

โถวสกุล

  

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวนิดา

สุวานิช

  

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณรายณ์

ทรัพย์แสนดี

 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐนันท์

ลีลาชีวสิทธิ์

  

5. ดร.สิริทิพ

วะศินรัตน์

 

กองจัดการ

       1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรส 

ทองเชื้อ

ประธานกองจัดการ

       2.  นายอิทธิเดช

แสงพวง

กรรมการ

       3.  นางสาวพรพิมล

วงษ์ศุข

กรรมการ

       4.  นางสาวฉวีวรรณ

รอดพล

กรรมการ

       5.  นางสาวณาตยา

มาเมืองกล

กรรมการและเลขานุการกองจัดการ