บรรณาธิการ

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์    เจนวีสุข             

 ผู้ช่วยบรรณาธิการ

       อาจารย์ ดร.จิตตานันท์             สิทธิสาร

  กองบรรณาธิการ

       1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์

เจนวิถีสุข

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

       2.  อาจารย์ ดร.จิตตานันท์ 

สิทธิสาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

       3.  ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์

พรหมวงศ์

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

       4.  ศาสตราจารย์ ดร.วัชระ

งามจิตรเจริญ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

       5.  รองศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช

อภิบุณโยภาส

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

กองจัดการ

       1.  อาจารย์ ดร.จิตตานันท์ 

สิทธิสาร

ประธานกองจัดการ

       2.  นางสาวณาตยา

มาเมืองกล

กรรมการ

       3.  นางสาวฉวีวรรณ

รอดพล

กรรมการ

       4.  นางสาวพรพิมล

วงษ์ศุข

เลขานุการกองจัดการ