ขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา

ผู้แต่ง

  • Akkharadet Neelayothin มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน Mahamakut Buddhist University Isan Campus (มมร.อส.)ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 โทรสาร 0-4324-2386 โทรสาร 0-4324-2386

คำสำคัญ:

ขั้นตอนการวิจัยและพัฒนา, การศึกษา

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์นำเสนอขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา เพื่อให้มีขั้นตอนการวิจัยที่เป็นระบบและชัดเจน มีกระบวนการพัฒนาและตรวจสอบประเมินคุณภาพการศึกษา โดยค้นพบที่นำไปสู่การพัฒนานวัตกรรม ทางการศึกษาใหม่ ที่เรียกว่า นวัตกรรมทางการศึกษา ที่สะท้อนให้เห็นถึงเทคนิคหรือวิธีการเพื่อการปฏิบัติด้วย ซึ่งขั้นตอนกระบวนการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา ประกอบด้วย 1) การสำรวจ วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการ 2) การออกแบบพัฒนานวัตกรรม โดยการกำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนแล้ว และกำหนดกรอบแนวคิดของกระบวนการเรียนรู้ 3) การทดลองใช้นวัตกรรม โดยการนำนวัตกรรมทดลองไปใช้ในชั้นเรียนจริง มีรูปแบบการประเมินที่ชัดเจน และสรุปผลการทดลองใช้ และ 4) การเผยแพร่นวัตกรรม นำเสนอนวัตกรรมได้รับการยอมรับและถูกนำไปใช้

References

กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. (2545). การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน.กรุงเทพฯ: คุรุสภาลาดพร้าว.

กระทรวงศึกษาธิการ. (2553). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542. ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553.กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์องค์การรับส่ง สินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.).

ขวัญชัย ขัวนา. (2561). การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21. สืบค้นจาก https://research.kpru.ac.th/research2/pages/filere/29482019-09-07.pdf.,สืบค้นเมื่อ 25 สิงหาคม 2565.

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. (2554). นวัตกรรม. สืบค้นจาก https://dictionary.orst.go.th/, สืบค้นเมื่อ 1 ตุลาคม 2564.

วราภรณ์ วราธิพร. (2558). การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น. สืบค้นจาก /http://grad.vru.ac.th/Database_thesis/thesis/file_pdf/full_54G74680102.pdf, สืบค้นเมื่อ 25 สิงหาคม 2565.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-12-29