การบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้แต่ง

  • พัชรี ศิลารัตน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของ วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 2) เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติในการบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ประชากรที่ใช้ได้แก่ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 75 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.85 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ การจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

ผลการวิจัยพบว่า สภาพการบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมากทั้งห้าด้าน เรียงลำดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือด้านงานวิทยบริการและห้องสมุด ( = 4.36) ด้านงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ( = 4.30) ด้านงานสื่อการเรียนการสอน ( = 4.29) ด้านงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ( = 4.27)  และด้านงานวัดผลและประเมินผล  ( = 4.24) จากการศึกษามีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ ควรพัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเองที่หลากหลาย สนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดหาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี มีการส่งเสริมและพัฒนาครูในด้านการจัดการเรียนการสอน

References

คำใบ แก้วสะหว่าง(2562). การบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยครูปากเซประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา,บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, หน้า 81.

ธีรวุฒิ เพชรวิโรจน์. (2554). การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูในโรงเรียนประถมศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2. วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, หน้า 13.

วิทยา ศรีทิพยราษฎร์. (2563). การศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยการ อาชีพบางแก้ว จังหวัดพัทลุง. วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว. สำนักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, หน้า 85-89.

บุญชม ศรีสะอาด. (2553). การวิจัยเบื้องต้น (พิมพ์ครั้งที่ 8). กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์,หน้า 121.

สถิต เทศาราช และคณะ. (2565). ศึกษาสภาพและแนวทางการพัฒนางานวิชาการของ ผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด อุบลราชธานี. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 5 “การวิจัยเพื่อการเปลี่ยนแปลง (Research to Make A CHANGE) วันที่ 29 มีนาคม 2565 มหาวิทยาลัยราชธานี, หน้า 424-425.

สมศักดิ์ ไพคำนาม. (2558). การบริหารสถานศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพ สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี.ประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “สร้างสรรค์และพัฒนาเพื่อก้าวหน้าสู่ประชาคมอาเซียน” ครั้งที่ 2 วันที่ 18-19 มิถุนายน วิทยาลัยนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา, หน้า 300.

สว่าง สัตย์ธรรม. (2557). สภาพปัจจุบันปัญหาและแนวทางการบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, หน้า 94-95.

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.(2550). โครงการศึกษาการ พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของไทย เล่มที่ 1 : การศึกษาในระดับมหภาค. กรุงเทพฯ:อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์,หน้า 17.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-12-29