ภาวะผู้นำดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์

ผู้แต่ง

  • Lattawan Wongpoy -

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาภาวะผู้นำดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ และ 2) เพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้นำดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ จําแนกตามเพศและประสบการณ์      การทำงาน กลุ่มเป้าหมายการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวนทั้งหมด 70 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว

          ผลการวิจัยพบว่า 1) ภาวะผู้นำดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 4.35 ) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้าน    อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการทำงานร่วมกัน ( = 4.48) ด้านการพัฒนานวัตกรรม ( = 4.33 ) ด้านวิสัยทัศน์ ( = 4.32 ) ด้านการสื่อสาร ( = 4.30 ) และด้านความเข้าใจในการใช้ดิจิทัล ( = 4.30 )  2) ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบภาวะผู้นำดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ จำแนกตามเพศ พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีเพศต่างกัน มีภาวะผู้นำดิจิทัลไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และจำแนกตามประสบการณ์การทำงาน พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณ์การทำงานต่างกัน มีภาวะผู้นำดิจิทัลแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05

References

ชีวิน อ่อนละออ และคณะ. (2563). ภาวะผู้นำยุคดิจิทัลสำหรับนักบริหารการศึกษา. สืบค้นจาก https://casjournal.cas.ac.th/detiajournal.php?id=895&position3=1&position=10,

สืบค้นเมื่อ 19 มิถุนายน 2564.

ณัฏฐณิชา พรปทุมชัยกิจ. (2564). ภาวะผู้นำยุคดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2564, หน้า 60 – 62.

ณัฏฐิตา สงค์แก้ว. (2565). ภาวะผู้นําดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1. สารนิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหาร การศึกษา, มหาวิทยาลัยหาดใหญ่.

บุญชม ศรีสะอาด. (2553).การวิจัยเบื้องต้น. (พิมพ์ครั้งที่ 8). กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น.

มูฮำหมัดรุซลัน ลือบากะลูติง และ นิรันดร์ จุลทรัพย์. (2564). ภาวะผู้นำดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง. รายงานการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ และนานาชาติครั้งที่ 13, มหาวิทยาลัยหาดใหญ่.

สุกัญญา แช่มช้อย. (2561). การบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัล. (พิมพ์ครั้งที่ 2). สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย.

สุชญา โกมลวานิช. (2563). ภาวะผู้นำดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

อนุชิต โฉมศรี. (2562). ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลขอโรงเรียน มาตรฐานสากลในยุคดิจิทัล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1. วิทยานิพนธ์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาการบริหารการศึกษา, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

Cronbach, L. J. (1970). Essentials of psychological testing. 3rd ed. New York: Harper & Row.

Digital Marketing Institute. (2018). The Most In-Demand Skills in Digital Leadership. สืบค้นจาก https://digitalmarketinginstitute.com/blog/the-most-in-demand- skills- in- digital-leadership. สืบค้นเมื่อ 20 สิงหาคม 2564

Esther Shein. (2021). 7 Skills of Successful Digital. สืบค้นจาก Leadershttps://www.cio.com/article/189078/skills-of-successful-digital- leaders.html, สืบค้นเมื่อ 20 สิงหาคม 2564.

GDS. (2022). What are Digital Leadership Skills. สืบค้นจาก https://gdsgroup.com/insights/article/what-is-digital-leadership/ สืบค้นเมื่อ 2 สิงหาคม 2564

Pakorn AJ Leesakul. (2018). Leadership in Digital Era. สืบค้นจาก https://l1nq.com/WoM6K, สืบค้นเมื่อ 25 สิงหาคม 2564

Staff Writer. (2022). How to Achieve Five Competencies of Effective Digital Leaders. สืบค้นจาก https://www.smartsheet.com/content-center/executive- center/digital-transformation/how-achieve-five-competencies-effective-digital- leaders, สืบค้นเมื่อ 20 สิงหาคม 2564.

Schmidt, E., & Cohen, J. (2013). The new digital age: Reshaping the future of people, nations and business. London, UK: John Murray

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-12-24