การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานสารบรรณโรงเรียนบ้านกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

ผู้แต่ง

  • ณทิพรดา ยืนยาว โรงเรียนบ้านกองแขก

คำสำคัญ:

การพัฒนา, งานสารบรรณ, โรงเรียนบ้านกองแขก

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มุ่งพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานสารบรรณโรงเรียนบ้านกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการดำเนินงานสารบรรณ จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานสารบรรณ และผลการใช้มาตรฐานการปฏิบัติงาน
สารบรรณของโรงเรียน รวบรวมข้อมูลด้วยการประชุมกลุ่มย่อย (Focus group discussion) การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการประเมิน  ความเหมาะสมในการใช้มาตรฐานการปฏิบัติงานสารบรรณ ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จากกลุ่มประชากร คือเจ้าหน้าที่ธุรการ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านกองแขกและโรงเรียนบ้านกองแขกสาขาแม่หลุ จำนวน 21 คน โดยใช้การประชุมกลุ่มย่อย และการประชุมเชิงปฏิบัติการ ใช้วิธีการสรุปผลแบบพรรณนาวิเคราะห์และนำเสนอในรูปแบบความเรียง การประเมินความเหมาะสมในการใช้มาตรฐาน โดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

                ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาการปฏิบัติงานสารบรรณ คือ ไม่มีแผนผังการปฏิบัติงานชัดเจน บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ไม่มีบุคลากรที่ตรงกับสายงาน ไม่มีเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานที่เป็นหลักเพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ และผลการพัฒนาระบบบริหารงานสารบรรณของโรงเรียนบ้านกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าการพัฒนาระบบมีประสิทธิภาพในทุกๆ ด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ที่สำคัญ คือ องค์ประกอบของมาตรฐานการปฏิบัติงานสารบรรณครบถ้วนสมบูรณ์ ความครบถ้วนของแนวปฏิบัติงานสารบรรณด้านการจัดเก็บ ความครบถ้วนสมบูรณ์ของแนวทางในการรับหนังสือและเอกสาร ขอบเขตของมาตรฐานการปฏิบัติงานมีความเหมาะสม มาตรฐานการปฏิบัติงานสารบรรณเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษา และแนวปฏิบัติงานสารบรรณด้านการทำลายมีความถูกต้องสมบูรณ์ ตามลำดับ

Downloads

Download data is not yet available.

References

จารุณี ผาสุก. (2552). การพัฒนาระบบงานธุรการด้านงานสารบรรณโรงเรียนหนองชาดพิทยาคม อําเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น. มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

ปิยะพร ถนัดคำ. (2553). การพัฒนาบุคลากรด้านการดำเนินงานสารบรรณโรงเรียนอนุบาลสุริยา

อุทัยพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา. การศึกษาค้นคว้าอิสระ, การบริหารการศึกษา, การศึกษามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

ภานุศักดิ์ คำแผง. (2550). ติวส่วนตัวระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 (ปรับปรุงใหม่ 2550). กรุงเทพฯ : ศูนย์ไพศาล
รัชฎากรณ์ ศรีเกื้อกลิ่น. (2550). การพัฒนาระบบงานสารบรรณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1.

การศึกษาค้นคว้าอิสระ สาขาบัณฑิตวิทยาลัย, การศึกษามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

ศักดา ศักดิ์ศรี. (2548). การพัฒนาการดำเนินงานสารบรรณ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา

อุบลราชธานี เขต 3. การค้นคว้าอิสระ การศึกษามหาบัณฑิต, สาขาบริหารการศึกษา, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

สาธิต วิไลจิตต์. (2547). การพัฒนาระบบงานสารบรรณโรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา อำปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา. การค้นคว้าอิสระ บริหารการศึกษา, การศึกษามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2558). ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12. กรุงเทพฯ: สำนักนายกรัฐมนตรี.

สำนักงานเลขาธิการสภา. (2558). กรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ. กรุงเทพฯ: สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ.

สุนันทา ปัดธุรี. (2555). การพัฒนาการดำเนินงานสารบรรณ โรงเรียนห้วยบงวิทยา อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา. การศึกษาค้นคว้าอิสระ บริหารการศึกษา, การศึกษามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

อภิญญา อ่อนจริง. (2552). การพัฒนาแนวทางการดำเนินงานธุรการของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา

พระนครศรีอยุธยาเขต 1 และเขต 2 : กรณีศึกษาโรงเรียนวัดทำใหม่ โรงเรียนวัดศรีภวังค์และโรงเรียนวัดลาดระโหง. วิทยานิพนธ์, บริหารการศึกษา, มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-06-29