การบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนบ้านเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้แต่ง

  • วรภาส สุภามูล โรงเรียนบ้านเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่

คำสำคัญ:

การบริหาร, งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม, โรงเรียนบ้านเวียงแหง

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่องการบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนบ้านเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุของปัญหาและ 2 ) เพื่อเสนอแนะวิธีการบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนบ้านเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ตัวแทนผู้ปกครอง  บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา รวมทั้งสิ้นจำนวน 34 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย การประชุม Focus Group Discussion  วิเคราะห์ข้อมูลโดยสรุปสังเคราะห์ประเด็นแล้วเขียนเป็นความเรียง แบบตรวจสอบความเหมาะสม ความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ

ผลการวิจัยพบว่า มีปัญหา และสาเหตุตามหลักการ POLC ทางโรงเรียนยังขาดการวางแผน จัดการที่เป็นระบบ ขาดการส่งเสริมให้บุคลากร ชุมชน นักเรียนมีส่วนร่วมและขาดการกำกับ ติดตาม ประเมินผลไปปรับปรุง พัฒนา

ข้อเสนอแนะพบว่า ผู้บริหารควรมีการประชุมวางแผนแต่งตั้งกรรมการดำเนินงาน กระตุ้นให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม กำกับ ติดตาม ประเมิน สรุปแล้วนำผลไปปรับปรุงและพัฒนาต่อไป

จากการพิจารณาตรวจสอบตามเกณฑ์พิจารณาตรวจสอบ 60% ขึ้นไป พบว่ามีค่ามากกว่า 60% ถือว่า มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ และมีความเป็นประโยชน์

Downloads

Download data is not yet available.

References

กรรณทิพย์ ใจเพ็ชร. (2551). การบริหารอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนทหารพลาธิการ กรมพลาธิการทหารบก. วิทยานิพนธ์, บัณฑิตวิทยาลัย, ครุศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.

กระทรวงศึกษาธิการ. (2540). แนวทางการปฏิรูปโรงเรียนและสถานศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา.กรุงเทพฯ: ระทรวงศึกษาธิการ.

_______. (2545). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545. กรุงเทพฯ: คุรุสภาลาดพร้าว.

กระทรวงศึกษาธิการ. (2545). เอกสารประกอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544. กรุงเทพฯ: กระทรวงฯ.

กระทรวงศึกษาธิการ. เอกสารประกอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2546. กรุงเทพฯ: กระทรวงฯ.

กิตติศักดิ์ ขจรอำไพสุข. (2552). สภาพและปัญหาการจัดการอาคารสถานที่ในสถานศึกษาของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต, สาขาวิชาการศึกษา, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.

ธนากร เม่นแต้ม. (2550). .สภาพการบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนขนาดเล็กในเขต พื้นที่การศึกษา เชียงใหม่ เขต 2 .วิทยานิพนธ์, บริหารการศึกษามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.

สุทิน พรมสี. (2551). การบริหารงานอาคารสถานที่. สืบค้นเมื่อ ตุลาคม 11 ตุลาคม 2560, เข้าถึงได้จาก www.reg.su.ac.th/registrar

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-06-29