การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขนาดกลางในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

ผู้แต่ง

  • พระพงศธร ประมวลการ

คำสำคัญ:

การบริหารงานวิชาการ, สถานศึกษาขนาดกลาง, ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่อง การบริหารงานวิชาการ ของสถานศึกษาขนาดกลางในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการ  เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการบริหารงานวิชาการ ของสถานศึกษาขนาดกลางในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ครูผู้สอนและผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งสิ้น 61 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามแบบประมาณค่าและแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สถิติวิเคราะห์หาค่าความถี่ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและวิเคราะห์สังเคราะห์เนื้อหาแล้วสรุปเป็นความเรียงและการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสัมภาษณ์เชิงบรรยาย  ผลการวิจัยพบว่า

  1. การบริหารงานวิชาการ ของสถานศึกษาขนาดกลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ในภาพรวม มีสภาพปัญหาอยู่ในระดับมาก ทั้ง 5 ด้าน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีปัญหามากที่สุด คือด้านการจัดการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ด้านการนิเทศ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และด้านที่มีปัญหาน้อยที่สุดคือ ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก

2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการการบริหารงานวิชาการ ของสถานศึกษาขนาดกลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 โดยรวม พบว่า ด้านหลักสูตรสถานศึกษา ส่วนใหญ่ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้มีการดำเนินการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการสอนเสริมผู้เรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ สร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องของหลักสูตรสถานศึกษา  ด้านการจัดการเรียนการสอน   ด้านการประเมินผลการเรียน ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อฝึกให้ครูผู้สอนได้รู้จักวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อสอบให้ถูกต้อง ด้านการนิเทศ ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการกำหนดให้เป็นนโยบายของสถานศึกษา โดยให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโดยใช้หลักการมีส่วนร่วมและสรุปการนิเทศโดยใช้หลักกัลยาณมิตร ใช้ PLC เป็นเครื่องมือในการพัฒนางานวิชาการ ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการจัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ เน้นการมีส่วนร่วมให้ครูผู้สอน โดยใช้เทคนิคการ SWOT Analysis นำข้อมูลมาพัฒนาปรับปรุงและมีติดตามผลการพัฒนาครูผู้สอนอย่างเป็นรูปธรรมแก่ผู้เรียน มีการยกย่องเชิดชูเกียรติในการทำความดี และสอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการจัดการเรียนการสอน

Downloads

Download data is not yet available.

References

กษิรา วาระรมณ์. (2556). การศึกษาและข้อเสนอแนะการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. วิทยานิพนธ์, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

ชัญญา พงษ์ชัย. (2554). ปัญหาและแนวทางแก้ไขการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2. วิทยานิพนธ์, หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น.

บุญชม ศรีสะอาด. (2556). วิธีการทางสถิติสำหรับการวิจัย เล่ม 1. (พิมพ์ครั้งที่ 5). กรุงทพฯ: สุวีริยาสาส์น.

ปรียาภัสสร์ เส็งเส. (2554). ศึกษาปัญหาและการนำเสนอแนวทางการบริหารงานวิชาการโรงเรียนขนาดเล็กในอำเภอ ไพศาลี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต3. วิทยานิพนธ์, สาขาการบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์.

พชพร คำเก่ง. (2555). ปัญหาและแนวทางพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาอำเภอเมืองนครราชสีมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1. วิทยานิพนธ์, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยบูรพา.

มณฑ์ธวัล วุฒิวิชญานันต์. (2555). แนวทางการบริหารงานวิชาการที่มีคุณภาพของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5. รายงานการศึกษาส่วนบุคคล, หลักสูตรนักบริหารการศึกษาระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นศส.ศธ.) รุ่นที่ 2, สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานปลัดกระทรวง, กระทรวงศึกษาธิการ.

วณิสา ถิ่นทัพไทย. (2555). แนวทางการพัฒนางานวิชาการของโรงเรียนที่ขาดแคลนครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษาตาก เขต 2. วิทยานิพนธ์, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร.

สุนีรัตน์ จันทร์รัก. (2555). ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสหวิทยาเขตบ้านบึง 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1. วิทยานิพนธ์, การศึกษามหาบัณฑิต,สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยบูรพา.

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2552). ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552 2561). กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิคจำกัด.

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2545). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2545). กรุงเทพฯ: สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2552). ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.

อุทัย ประเสริฐ. (2540) .หลักสูตรและการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน. กรุงทพฯ: โรงพิมพ์เอสดีเพรส.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-06-29