แผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนบ้านโป่งแดง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน

ผู้แต่ง

  • ระบิล หล้าภิล โรงเรียนบ้านโป่งแดง

คำสำคัญ:

แผน, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, โรงเรียนบ้านโป่งแดง

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัญหา แนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และเสนอแผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งแดง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน รวบรวมข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์ การประชุมเชิงปฏิบัติการ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ วิเคราะห์สังเคราะห์เนื้อหา และแบบสอบถามการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของแผน จากบุคลากรครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้เชี่ยวชาญ หาค่าทางสถิติค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า ด้านหลักสูตรสถานศึกษามีปัญหาขาดการปรับปรุงและการนำหลักสูตรไปใช้จริง แก้ไขโดยการติดตาม ประเมินหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง ด้านสื่อและเทคโนโลยีการศึกษามีปัญหาขาดการใช้สื่อในการจัดการเรียนรู้ การแก้ไขโดยการกระตุ้นการใช้สื่อการเรียนรู้ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ด้านการเรียนรู้มีปัญหาการจัดการเรียนรู้ไม่เน้นทักษะกระบวนการคิด การแก้ไขส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ของผู้เรียน ด้านนิเทศภายในปัญหาขาดการนิเทศการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและหลากหลาย แก้ไขโดยจัดทำปฏิทินการนิเทศ ด้านวัดและประเมินผลมีปัญหาการการวัดและประเมินผลไม่ตรงตามสภาพจริง แก้ไขโดยการกระตุ้นให้มีการวัดและประเมินผลที่ตามตัวชี้วัด ด้านผู้สอนมีปัญหาครูมีภาระอื่นนอกเหนือการจัดการเรียนรู้ แก้ไขโดยลดภาระครู ส่งเสริมครูให้ความสำคัญการจัดการเรียนรู้เป็นหลัก ด้านผู้เรียนมีปัญหานักเรียนขาดการกระตือรือร้นต่อการเรียนรู้ แก้ไขโดยสร้างความตระหนักการเรียนรู้แก่ผู้ปกครองและนักเรียน

ผลจากการจัดทำแผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียน บ้านโป่งแดง มี  6 องค์ประกอบ ประกอบด้วย ความเป็นมา พันธกิจ เป้าประสงค์ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม และตัวชี้วัดความสำเร็จ

ผลการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของแผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งแดง พบว่า แผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยรวมมีความเหมาะสม และความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมาก

Downloads

Download data is not yet available.

References

เกสรี แจ่มสกุล. (2551). การนำเสนอยุทธศาสตร์การบริหารวิชาการของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายเทพศาลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์เขต 2. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์.

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ. (2559). ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2559. กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ. (2557). รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557.กรุงเทพฯ: สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2559). แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559. กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.

คำดี สารจันทร์. (2557). ยุทธศาสตร์การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของโรงเรียนยางสีสุราช สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26. วิทยานิพนธ์, ครุศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม.

เริงศักดิ์ หาญมานพ. (2555). การพัฒนากลยุทธ์ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน กรณีศึกษา : โรงเรียนบ้านหลัก อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์. วิทยานิพนธ์, มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์.

เลขาธิการสภาการศึกษา. (2559). ร่างกรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 - 2574. กรุงเทพฯ: กระทรวงศึกษาธิการ.

สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน). (2558). รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET). กรุงเทพฯ: สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ.

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา. (2555). ผลการประเมินคุณภาพภายนอกโรงเรียนบ้านโป่งแดง. กรุงเทพฯ: สำนักงาน.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-12-27