ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (2018): กรกฏาคม-ธันวาคม

					ดู ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (2018): กรกฏาคม-ธันวาคม

วารสาร มมร วิชาการล้านนา ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (2562) : กรกฎาคม-ธันวาคม

เผยแพร่แล้ว: 2018-12-28

ฉบับเต็ม

บทบรรณาธิการ

บทความวิจัย