แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพของนักเรียน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม อำเภอเมืองเชียงใหม่

ผู้แต่ง

  • พรพิมล ก้อนแก้ว มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

คำสำคัญ:

การบริหารจัดการ, กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพ, การเรียนการสอนว่ายน้ำ

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มุ่งศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการการบริหารจัดการกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพของนักเรียนโรงเรียน มงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ และเสนอแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพของนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่โดยรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จากกลุ่มตัวอย่างผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 353 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการประมาณค่าเฉลี่ยประชากร

ผลการวิจัยพบว่าสภาพปัญหาการดำเนินงานกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพของนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก

สำหรับแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพของนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ จากการ Focus group 3 ลำดับแรก คือ 1) เปิดใช้ให้บริการทั้ง 2 ภาคเรียน ในภาคเรียนที่ 2 นักเรียนทุกระดับชั้นตั้งแต่  ม.1 - ม.6 จะต้องมาเรียนว่ายน้ำเดือนละ1ครั้งของคาบวิชาพลศึกษา 2) บริหารจัดการเรื่องของเวลาการเรียนการสอน 50 นาที่ให้ทัน 3) ควรเพิ่มแบบฝึกและใช้แบบฝึกที่หลากหลาย

Downloads

Download data is not yet available.

References

กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2559). กรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2574. กรุงเทพฯ: สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

กรรณิกา สมเพชร. (2553). กระบวนการบริหารจัดการกิจกรรมลูกเสือเอกแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนอนุบาลห้วยสัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 1. เชียงราย. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. (2553). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553. กรุงเทพฯ: สำนักนายกรัฐมนตรี.

สำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2555). แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559). กรุงเทพฯ: สำนักนายกรัฐมนตรี.

อุเทน ปัญโญ. (2558). ระเบียบวิธีวิจัย. เชียงใหม่: คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-12-27