การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร ตามกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ผู้แต่ง

  • ภูริชญา ไผ่ทอง Ratrardupathum school

คำสำคัญ:

แผนการจัดการเรียนรู้, ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร, กรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป (CEFR) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 และ 2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์         ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป (CEFR) กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ จำนวน 24 คน โดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง-พูดโดยใช้กิจกรรมการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร ตามกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป (CEFR) จำนวน 8 แผน และแบบทดสอบวัดความสามารถทักษะการฟัง-พูดทางภาษา จำนวน 25 ข้อ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ได้แก่ การหาประสิทธิภาพ E1/E2 ค่าเฉลี่ย และค่าร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า 1) ประสิทธิภาพแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป (CEFR) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 76.98/76.45 และ 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษเพื่อ      การสื่อสารตามกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป (CEFR) มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 76.45

Downloads

Download data is not yet available.

References

ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์. (2559). ในหลวงทรงฝากไว้ 3 หัวใจ...“การศึกษา”. ไทยรัฐออนไลน์. เข้าถึงได้จากhttps://www.thairath.co.th/content/759317.

ปัญญากร ปานภู่. (2553). การศึกษาผลสัมฤทธิ์การฟังภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการสอนภาษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนโฆษิตวาทยา. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.

รมัยาภรณ์ สุขเกษม. (2554). ผลการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารที่เน้นการฟัง-พูดและการเสริมแรงบวกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร.

วณิชา ราชโยธา. (2559). การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารโดยใช้การสอนแบบเรียนปนเล่นเพื่อพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.

วีร์ ระวัง. (2555). กระบวนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในฐานะภาษาต่างประเทศสำรับคนไทย. เข้าถึงได้จาก http://neric-club.com/data.php?page=63&menu_id=76

สิริกร ประสพสุข. (2555). การพัฒนาคู่มือการจัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมภาษาอังกฤษสำหรับครูระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.

เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์. (2550). การสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา : กลยุทธ์สู่ความสำเร็จในการพัฒนาการรู้หนังสือเพื่อประชาชนพิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : มูลนิธิโรตารีแห่งประเทศไทย.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-12-27