การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานวัดผลและงานทะเบียนโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้แต่ง

  • ธนัชชา แสงจันทร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

คำสำคัญ:

มาตรฐานการปฏิบัติงาน, งานวัดผล, โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์  2  ข้อ  คือ 1)  เพื่อศึกษาปัญหาในการปฏิบัติงานวัดผลและงานทะเบียนโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม และ 2) เพื่อจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานวัดผลและงานทะเบียนโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ซึ่งมีขั้นตอนในการศึกษา 
4  ขั้นตอน  คือ   ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาปัญหาในการปฏิบัติงานวัดผลและงานทะเบียนโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  หัวหน้างานและเจ้าหน้าที่งานวัดผลและงานทะเบียน เครื่องมือที่ใช้คือแบบบันทึกการสนทนากลุ่ม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการพรรณนาสังเคราะห์ข้อมูล  ขั้นตอนที่ 2 การร่างมาตรฐานการปฏิบัติงานวัดผลและงานทะเบียนโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม  กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา คือ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ หัวหน้างานวัดผลและทะเบียน เครื่องมือที่ใช้คือแบบร่างมาตรฐานการปฏิบัติงาน ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบความเหมาะสมของร่างมาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียน  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และศึกษานิเทศก์งานวัดผล เครื่องมือที่ใช้คือแบบตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของร่างมาตรฐานการปฏิบัติงานวัดผลและงานทะเบียนโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม วิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง  ขั้นตอนที่ 4  การตรวจสอบความคิดเห็นของเจ้าหน้าในกลุ่มงาน หลังจากทดลองใช้ร่างมาตรฐานการปฏิบัติงาน  เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงาน ที่มีต่อร่างมาตรฐานการปฏิบัติงานวัดผลและงานทะเบียนโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

ผลการวิจัยพบว่า  ปัญหาในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ไม่มีผังองค์กรที่ชัดเจน  ขั้นตอนดำเนินงานมีหลายขั้นตอน  ขาดความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในแต่ละกลุ่มงานย่อย  เกิดความสับสนในขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลาดำเนินงานล่าช้าเนื่องจากเจ้าหน้าที่แต่ละกลุ่มงานย่อย ไม่สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้  มีงานอื่นที่ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบโดยตรงของเจ้าหน้าที่คนใด ไม่มีผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart)

ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของร่างมาตรฐานการปฏิบัติงานวัดผลและงานทะเบียน โดยการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ พบว่ามีความเหมาะสมทุกรายการและผลการสำรวจความคิดเห็นของเจ้าหน้าในกลุ่มงานหลังจากทดลองใช้ร่างมาตรฐานการปฏิบัติงานทุกรายการโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

Downloads

Download data is not yet available.

References

กระทรวงศึกษาธิการ. (2557). แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.

นิสรีน อัศวะวิวัฒน์กุล. (2555). การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานทะเบียนและประมวลผล วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่. วารสารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มิถุนายน 2556 - พฤษภาคม 2557. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น.

บุญชม ศรีสะอาด. (2556). การวิจัยเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 9. กรุงเทพฯ: สุวิริยาสาส์น.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. (2544).

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2559). (ร่าง) กรอบทิศทางการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2574. กรุงเทพฯ: สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.

สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2552). มาตรฐานการ ปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. 2552. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุม สหกรณ์แห่งประเทศไทย.

สุนีย์ ช่างเจริญ. (2533). คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา. กองบริการการศึกษา, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-12-27