A กลยุทธ์การพัฒนาการบริหารงานด้านระบบสารสนเทศโรงเรียนบ้านนาฟ่อน ตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

ผู้แต่ง

  • ศิวนนท์ ขัติคำ โรงเรียนบ้านนาฟ่อน

คำสำคัญ:

กลยุทธ์, ระบบสารสนเทศ, โรงเรียนบ้านนาฟ่อน

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มี วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาและกลยุทธ์ของการบริหารงานด้านระบบสารสนเทศโรงเรียนบ้านนาฟ่อน ตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ เก็บรวบรวมข้อมูล ประชากรทีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 18 คน โดยการวิเคราะห์สังเคราะห์เนื้อหา เก็บรวบรวมข้อมูล โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการ ตรวจสอบกลยุทธ์ โดยผู้เชี่ยวชาญ 3 คน ประกอบด้วยผู้อำนวยการสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ข้อมูลสารสนเทศ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 5

ผลการวิจัยพบว่าปัญหาการบริหารงานด้านระบบสารสนเทศ โรงเรียนบ้านนาฟ่อน ตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ทั้ง 5 ขั้นตอนพบว่า มีการเก็บรวบรวมข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน ข้อมูลมีความผิดพลาด ขาดผู้ที่มีความรู้ในการจัดการด้านสารสนเทศ ขาดความต่อเนื่องในการเก็บรวบรวมข้อมูล ส่วนการกำหนดกลยุทธ์การบริหารงานด้านระบบสารสนเทศโรงเรียนบ้านนาฟ่อน ตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ทั้ง 5 ขั้นตอน โดยสามารถกำหนดเป็นกลยุทธ์ได้จำนวน 14 กลยุทธ์ ผลการประเมินกลยุทธ์การพัฒนาการบริหารงานด้านระบบสารสนเทศ โรงเรียนบ้านนาฟ่อน ตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า กลยุทธ์นั้นมีความเหมาะสม

Downloads

Download data is not yet available.

References

กมลพรรณ กันทะทิพย์. (2552). การจัดระบบสารสนเทศของโรงเรียนบ้านกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่. การค้นคว้าอิสระ, ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

กระทรวงศึกษาธิการ. (2544). แนวทางการจัดทําระบบสารสนเทศสถานศึกษา. กรุงเทพฯ: สํานักทดสอบทางการศึกษา

คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ. (2541). การประกันคุณภาพการศึกษาแนวทางการประกันคุณภาพ เล่ม 1. กรุงเทพฯ: สำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ.

จันทร์พร เสงี่ยมพักตร์. (2548). การจัดการะบบสารสนเทศของสถานศึกษาในอำเภอเมืองเชียงใหม่. การค้นคว้าอิสระ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

นันทนา บริรักษ์. (2549). การดำเนินงานระบบสารสนเทศของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่. การค้นคว้าอิสระ, ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

โรงเรียนบ้านนาฟ่อน. (2559). รายงานประจำปีของสถานศึกษาโรงเรียนบ้านนาฟ่อน. เอกสารอัดสำเนา

วิสุทธิศักดิ์ เครือสาร. (2553). การดำเนินงานระบบสารสนเทศของโรงเรียนเครือข่ายร่องเคาะอำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง. การค้นคว้าอิสระ, ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

ศริวรรณ ตั๋นตุ้ย. (2557). เรื่องการจัดการระบบสารสนเทศในโรงเรียนเวียงมอกวิทยา อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง. การค้นคว้าอิสระ, ศึกษาศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่.

ศิริวรรณ เสรีรัตน์. (2540). การบริหารเชิงกลยุทธ์และกรณีศึกษา. กรุงเทพฯ: พัฒนาศึกษา.

สุชาดา มณีรัตน์. (2554). สภาพการดำเนินงานระบบสารสนเทศของโรงเรียนบ้านห้วยหล่อดูก อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่. การค้นคว้าอิสระ, ศึกษาศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่.

สุชีรา จินดาวงศ์. (2549). การดำเนินงานระบบสารสนเทศของโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม จังหวัดพะเยา. การค้นคว้าอิสระ, ศึกษาศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-12-27