กลยุทธ์การบริหารการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้แต่ง

  • ประจักษ์ ศรีวิทะ โรงเรียนจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

คำสำคัญ:

การบริหารการจัดการเรียนรู้, การบริหารกลยุทธ์, โรงเรียนจอมทอง

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพและกระบวนการส่งเสริมการบริหารการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2) เพื่อจัดทำกลยุทธ์การบริหารการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ภายนอกและร่างกลยุทธ์ โดยมีผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้กับครูผู้สอนและทำการตรวจสอบความถูกต้องของกลยุทธ์ ใช้การวิจัยเชิงสำรวจ ประชากรเป็นผู้บริหารสถานศึกษา และครูในโรงเรียนจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 123 คน

                ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับสภาพการบริหารการจัดการเรียนรู้ ของโรงเรียนจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยรวมอยู่ในระดับมากทุกด้านเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย คือ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูผู้สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ด้านนโยบายเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ด้านเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของครูผู้สอนในด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  และ ด้านการพัฒนาตนเองของครูผู้สอนเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  2) การพัฒนากลยุทธ์การบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจอมทอง โดยวิธีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) ของสถานศึกษาโดยสรุปได้กลยุทธ์การบริหารจัดการเรียนรู้ 18 กลยุทธ์ มาตรการในการดำเนินการตามกลยุทธ์จำนวน 26 มาตรการ และตัวชี้วัดที่แสดงถึงความสำเร็จจำนวน 35 ตัวชี้วัด ซึ่งกลยุทธ์ที่สร้างขึ้นมีความสอดคล้องและความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก ส่วนความเหมาะสมและความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมาก

Downloads

Download data is not yet available.

References

กระทรวงศึกษาธิการ. (2559). ข้อเสนอกรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๔. สำนักงาน เลขาธิการสภาการศึกษา. กรุงเทพฯ: กระทรวง.

เกรียงศักดิ์ อัจกลับ. (2546). พฤติกรรมการบริหารงานวิชาการของผ้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดชุมพร. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

สำนักงานคณะกรรมการ. (2551). นโยบายการพัฒนาวินัยและจริยธรรมการจัดการและพฤติกรรมองค์การ ข้าราชการครู. กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา.

จิตราภรณ์ ใยศิลป์ .(2550). การพัฒนารูปแบบการวางแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน. วิทยานิพนธ์, การศึกษาดุษฎีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยนเรศวร.
ทิศนา แขมมณี. (2543). การจัดการเรียนการสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง : โมเดลซิปปา. กรุงเทพฯ: คณะ
ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

เบญวรรณ สกุลเนรมิต. (2545). การบริหารงานวิชาการอย่างมีคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสามัญ
ศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา 1. วิทยานิพนธ์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศิลปากร.

วิภาดา คุปตานนท์. (2551). เทคนิคการจัดการสมัยใหม่. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรังสิต.

ศิริวรรณ เสรีรัตน์. (2540). กลยุทธ์การจัดการ. กรุงเทพฯ: ธีระฟิล์มและไซเท็กซ์.

สุพล วังสินธ์. (2545). การบริหารโรงเรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา, วารสารวิชาการ. (มิถุนายน 2545),
29-33.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-12-27