ท่าไม...ความอดทนของคนเราทุกวันนี้จึงตกต่่าลง และสัจธรรมค่าสอนที่ส่าคัญของพุทธศาสนาจะช่วยแก้ไขสภาวะทางจิตใจของคนเราได้อย่างไร ?

ผู้แต่ง

  • พระดร. ณัฏฐวัฒน์ ญาณปฺปโภ (ตั้งปฐมวงศ์) นักวิชาการอิสระ

คำสำคัญ:

ความอดทนคนเราตกต่ำลง, สัจธรรมคำสอนของพุทธศาสนา, แก้ไขสภาวะทางจิตใจ

บทคัดย่อ

การใช้ชีวิตท่ามกลางสื่อดิจิตอลที่มีความรวดเร็ว เพียงแค่คลิกเดียวก็สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ จากทั่วโลก ทำให้คนเราในทุกวันนี้ คิดเร็ว ทำเร็ว และตัดสินใจเร็ว จนมีพฤติกรรมแบบความเคยชิน กลุ่มบุคคลที่เป็นต้นแบบหรือตัวแบบ ล้วนประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุยังน้อย จึงเป็นการตอกย้ำให้คนรุ่นใหม่ๆ ทำในสิ่งที่เห็นผลเร็ว เสพติดความเร็ว มีความอดทนต่ำและไม่รู้จักการรอคอย ทุกสิ่งทุกอย่างคือ "ความไม่แน่นอน" ชีวิตของคนเราแขวนอยู่บนความไม่แน่นอน

สังคมที่เราอยู่วุ่นวายกันในทุกวันนี้ ก็เป็นเพราะเรื่องการไม่ได้นำหลักธรรมคำสั่งสอนมาปฏิบัตินำมาปรับและประยุกต์ใช้ได้กับการดำเนินชีวิต จึงทำให้เกิดความวุ่นวายขึ้น สังคมเปลี่ยนไป เราอยากให้ทุกสิ่งสนองความต้องการได้ทันที และอยากให้สิ่งต่างๆ ดำเนินไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และในวิธีที่เราต้องการ สัจธรรมคำสอนทางพุทธศาสนา จะช่วยแก้ไขสภาวะทางจิตใจ ได้เช่น การได้รับรู้ว่า กรรมคืออะไร กิเลสคืออะไร ทำไมพุทธศาสนาไม่เน้นเรื่องความสุขที่ทุกคนต้องการ ทำไมพุทธศาสนาเน้นเรื่องทุกข์ อริยสัจ 4 สำคัญอย่างไร ปฏิจจสมุปบาทคืออะไร ? ที่จะโน้มนำไปสู่ 1) ปล่อยวางความโกรธ 2) มีความรักและปรารถนาดีต่อผู้อื่น 3) อย่าคิดแก้แค้น 4) สวดมนต์แผ่เมตตา 5) แสวงหาความสุขภายใน 6) อุปสรรคคือบททดสอบชีวิต 7) มีทัศนะมุมมองที่ดี และ 8) เรียนรู้จากบทเรียน

Downloads

Download data is not yet available.

References

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). (2543). โรคทางทันตกรรมในพุทธศาสนาดัดแปลงพันธุกรรม. (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ: พิมพ์สวย.

พุทธทาสภิกขุ. (2541). ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์. (พิมพ์ครั้งที่ 4). สุราษฎร์ธานี: มูลนิธิธรรมทาน.

มรดกที่ขอฝากไว้. (2541). กรุงเทพฯ: ธรรมสภา.

ผู้จัดการ (ออนไลน์). (2555). ASTV, Dhamma. Class 12, ฉบับที่ 137 พฤษภาคม 2555 จาก https://mgronline.com

วศิน อินทสระ. (2545). พุทธวิธีในการสอน. กรุงเทพฯ: เรือนธรรม.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-06-27