ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (2019): มกราคม-มิถุนายน

					ดู ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (2019): มกราคม-มิถุนายน

วารสาร มมร วิชาการล้านนา ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (2562) : มกราคม-มิถุนายน

เผยแพร่แล้ว: 2019-06-27

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย