ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะ

ผู้แต่ง

  • จันทร์ฉาย ยมสูงเนิน หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
  • ชัชรินทร์ ชวนวัน หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
  • สิทธิชัย มูลเขียน หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
  • ประกอบ สาระวรรณ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
  • เพ็ญพรรณ แสงเนตร หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
  • ธรรมรส โชติกุญชร หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

คำสำคัญ:

ขั้นตอนการพัฒนา, หลักสูตรสมรรถนะ

บทคัดย่อ

          บทความทางวิชาการเรื่องขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะ หมายถึง กระบวนการพัฒนาบุคคล โดยใช้หลักสูตรแบบสมรรถนะประกอบด้วย วิเคราะห์สมรรถนะ/โมเดลสมรรถนะ เลือกสมรรถนะที่จะจัดทำหลักสูตร กำหนดสมรรถนะย่อยและจัดลำดับ กำหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้/การฝึกอบรมตามสมรรถนะ กำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้/การฝึกอบรม กำหนดแนวทางการประเมินผล จัดทำหลักสูตรตามกระบวนการหลักสูตรสมรรถนะ จัดทำแผนการเรียนรู้ สำหรับผู้เรียน/ผู้เข้าอบรม  แผนการสอนสำหรับครู/แผนการฝึกอบรมสำหรับผู้ให้การอบรม  ดำเนินการจัดการเรียนรู้/ฝึกอบรม ตามแผนการฝึกอบรม และ ประเมินการเรียนรู้/การฝึกอบรม  

Downloads

Download data is not yet available.

References

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา. (2563). หลักสูตรฐานสมรรถนะ. นครปฐม: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2.

คุณวุฒิวิชาชีพไทย. (2554). ความหมายของสมรรถนะ. สืบค้น 1 มีนาคม 2563, จาก http://www.thaivq.org/index.php?option=com_content&view=article&id=44:joomla-security-strike-team&catid=1:latest-news&Itemid=50

ชัชรินทร์ ชวนวัน. (2553ก). คู่มือการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะ: CBC Development Manual. นครปฐม: สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา.

ชัชรินทร์ ชวนวัน. (2553ข). คู่มือการพัฒนาโมเดลสมรรถนะ: Competency Model Development Manual. นครปฐม: สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา.

ชัชรินทร์ ชวนวัน. (2555). คู่มือหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับกลางตามหลักสมรรถนะ : สป.ศธ. นครปฐม: สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา.

สำนักทดสอบทางการศึกษา. (2557). คู่มือประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-12-31