การศึกษาการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

ผู้แต่ง

  • สิริรัตน์ พรหมปั้น คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
  • นงลักษณ์ ใจฉลาด คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

คำสำคัญ:

การมีส่วนร่วม, การประกันคุณภาพ, การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ประชากรได้แก่ สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 จำนวน 133 แห่ง กลุ่มตัวอย่างได้แก่ สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 จำนวน 103 แห่ง ได้มาจากการกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของเครซี่และมอร์แกน โดยคัดเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลโรงเรียนละ 2 คน จำนวน 206 คน จำแนกเป็น ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 103 คน ครู จำนวน 103 คน ซึ่งเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.60 -1.00 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.97 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า ระดับการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านเรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อยดังนี้ 1) การมีส่วนร่วมด้านการดำเนินการ 2) การมีส่วนร่วมด้านการวางแผน 3) การมีส่วนร่วมด้านการประเมินผล อยู่ในระดับมาก 4) การมีส่วนร่วมด้านการตัดสินใจ

References

กาญจะณี เนียมจันทร์. (2561). การมีส่วนร่วมของผู้บริหารและครูในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 [วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์]. มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

เกื้อกูล เครือวัลย์. (2557). การศึกษาการดำเนินงานโรงเรียนดีศรีตำบล ตามเป้าหมายดัชนีชี้วัดสภาพความสำเร็จ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1[วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์]. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.

นันทรัตน์ เกตุพงษ์พันธ์. (2562). การพัฒนาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต 1 [วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี]. SRU Intellectual Repository. http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/723

พัชญา วรรณโชค. (2566). ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมกับประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 [วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์]. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์.

ศิรินภา สมศรี. (2560). สภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขการดำเนินงานแบบมีส่วนร่วมของครูและผู้บริหารในกระบวนการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนกลุ่มเชียงคำ 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 21 [วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยพะเยา]. University of Phayao Digital Collections. http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/1941

สิริพร ปาณาวงษ์, วุฒิชัย พิลึก, และณิชารีย์ ป้อมสัมฤทธิ์. (2564). การประเมินความต้องการจำเป็นในการมีส่วนร่วมพัฒนาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาระหว่างชุมชนกับสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 15(3), 56-68. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/rmuj/article/view/256361

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2561). แนวทางการประเมินคุณภาพตาม มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐานและระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ. โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์ การเกษตรแห่งประเทศไทย

อนุกูล ศิริจันทร์. (2562). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงาน. Journal of Roi Kaensarn Academi, 4(1), 18-31. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JRKSA/article/view/246208

อลงกรณ์ ชอบชิน. (2560). การศึกษาการมีส่วนร่วมของครูในการประกันคุณภาพการศึกษาในกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายสถานศึกษาที่ 7 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 [วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์]. มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ.

อรุณรัศมี พิฆาตไพรี และนิยดา เปี่ยมพืชนะ. (2565). เรื่องการประเมินความต้องการจำเป็นในการมีส่วนร่วมพัฒนาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาระหว่างชุมชนกับสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2. วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต, 22(1), 13-26. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/BUAJEAD/article/view/240626

European Commission. (2018). Quality assurance for school development. https://education.ec.europa.eu/sites/default/files/document-library-docs/2018-wgs2-quality-assurance-school_en.pdf

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-12-28