ผลกระทบทางด้านสังคมจากการจ้างแรงงานต่างด้าวของไทย

ผู้แต่ง

  • นฤมล อนุสนธิ์พัฒน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
  • ภาณุพงศ์ ศิริ นายอำเภอ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี
  • สุธี โกสิทธิ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

คำสำคัญ:

ผลกระทบด้านสังคม, การจ้างแรงงาน, แรงงานต่างด้าว

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาผลกระทบทางด้านสังคมจากการจ้างแรงงานต่างด้าวของไทย 2) ศึกษาข้อเสนอแนะด้านนโยบายและกฎระเบียบการแก้ไขปัญหาผลกระทบทางด้านสังคมจากการจ้างแรงงานต่างด้าวของไทย เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการสังเคราะห์เอกสาร โดยนำเสนอผลกระทบทางด้านสังคมและเสนอแนะเชิงนโยบาย 1) ผลการศึกษากระทบทางด้านสังคมจากการจ้างแรงงานต่างด้าวของไทย พบว่า มีผลกระทบ คือ ผลกระทบต่อสังคมไทย ผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติและความปลอดภัยของสังคม ผลกระทบต่อการแผ่ขยายเขตเมืองอย่างไม่มีระเบียบและปราศจากแผนควบคุม ผลกระทบต่อที่อยู่อาศัยของสังคม ผลกระทบต่อความเสื่อมโทรมทางจิตใจและความเหลื่อมล้ำในสังคม ผลกระทบในการแสวงประโยชน์ของคนในสังคม และผลกระทบในการค้ามนุษย์ในสังคม โดยแรงงานต่างด้าวถูกนายจ้างยึดเอกสารเดินทาง 2) ผลการศึกษาข้อเสนอแนะด้านนโยบายและกฎระเบียบการแก้ไขปัญหาผลกระทบทางด้านสังคมจากการจ้างแรงงานต่างด้าวของไทย พบว่า ควรสร้างความสมดุลระหว่างการบังคับใช้กฎหมายแก่แรงงานต่างด้าว ภาครัฐต้องจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม กระทรวงสาธารณสุขควรร่วมกับภาครัฐอื่นที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดสรรงบประมาณในการให้บริการสาธารณสุข ควรให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานมีบทบาทในการคุ้มครองแรงงานต่างด้าวตามกฎหมายแรงงานอย่างครบถ้วน ภาครัฐควรให้ความคุ้มครองแก่แรงงานต่างด้าว ควรสร้างระบบฐานข้อมูลที่ดีและชัดเจนสำหรับแรงงานต่างด้าว สนับสนุนส่งเสริมให้ตลาดแรงงานในภูมิภาคเอเชียเติบโต จัดระบบฐานข้อมูลแรงงานต่างด้าวที่เป็นระบบ และต้องเตรียมการณ์สำหรับแรงงานที่จะเข้ามาช่วยดูแลผู้สูงอายุในระยะยาว

Downloads

Download data is not yet available.

References

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. (2564). ปัจจัยที่ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว. กระทรวง.

ชัสมา พูลสวัสดิ์. (2558). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจจ้างแรงงานต่างด้วยของผู้ประกอบการเกษตรกรรมในพื้นที่ อำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยอง [วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์]. มหาวิทยาลัยบูรพา.

บุญรัตน์ รัฐบริรักษ์. (2553). สถานะและปัญหาทางสังคมเศรษฐกิจของผู้อพยพข้ามชาติในประเทศไทย: มองผ่านทายาทรุ่นที่ 2 ของผู้อพยพชาวพม่า. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

เปวิกา ชูบรรจง. (2554). การศึกษาคุณภาพชีวิตของแรงงานต่างด้าวในเขตอำเภอเมือง สมุทรสาคร[วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์]. มหาวิทยาลัยศิลปากร.

พิทักษ์พงศ์ กางการ. (2560). ผลกระทบของการค้าแรงงานต่างด้าวต่อความมั่นคงของชาติในเชิงเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง: กรณีศึกษาจังหวัดชัยภูมิ. วารสารราชพฤกษ์, 15(3), 55-62.

เพียร์สัน, อี. (2549). การจ้างแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย : งานหนัก จ่ายน้อย และไม่ได้รับการคุ้มครอง เล่ม 1. องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO). https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/publication/wcms_160751.pdf

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต. (2558). ผลกระทบจากแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย จะเป็นอย่างไร เมื่อไทยเข้าสประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community หรือ AEC) ในปี 2558. มหาวิทยาลัย.

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. (2561). ผลกระทบด้านลบของแรงงานต่างด้าวที่มีต่อ สังคม สาธารณสุข และความมั่นคง. มหาวิทยาลัย.

มัณฑกา ลบล้ำเลิศ. (2560). ผลกระทบของแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายต่ออัตราการว่างงานและการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทย. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ และสิรวิชญ์ รัตนประทีปทอง. (2563). ผลกระทบของ Covid-19 ที่มีผลต่อการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย. สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ). https://tdri.or.th/2020/08/covid-19-impact-on-migrant-workers

ศศิเพ็ญ พวงสายใจ. (2554). ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมไทยจากการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณของภาครัฐ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

ศิวิไล ชยางกูร. (2555). แรงงานข้ามชาติกับความต้องการดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทย. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.

เศกสิน ศรีวัฒนานุกูลกิจ และน้ำทิพย์ เสมอเชื้อ. (2553). โครงการการค้ามนุษย์ในกลุ่มทายาทรุ่นที่ 2 ของผู้ย้ายถิ่น 3 จากประเทศพม่า: รายงานฉบับสมบูรณ์. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนาองค์กรมหาชน. (2559). แรงงานข้ามชาติ. สถาบัน.

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. (2554). ผลกระทบจากการจ้างแรงงานข้ามชาติของไทยภายใต้ยุคพิสูจน์สัญชาติิ. สถาบัน.

สนิท สัตโยภาส. (2559). แรงงานต่างด้าวกับความมั่นคงทางสังคม. วารสารบัณฑิตวิจัย, 7(1), 193-207.

สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว. (2566). สถิติจำนวนคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานคงเหลือทั่วราชอาราจักร. สำนัก.

เสาวณีย์ แก้วจุลกาญจน์ และคณะ. (2557). การจัดการกับการเข้าประเทศและการจ้างงานที่ผิดกฎหมายในประชาคมอาเซียน: กรณีศึกษาประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย. มหาวิทยาลัยทักษิณ.

อภิชาติ ทรัพย์ประเสริฐ. (2560). ปัญหาหลบหนีเข้าเมืองกับภัยคุกคามความมั่นคง ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด. วิทยาลัยกองทับบก.

อภิรักษ์ แก้วสวย. (2559). วิถีชีวิตต่างด้าวในแดนไทย: แนวทางการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในพื้นที่จังหวัดหนองคาย [วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์]. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.

อริยะ โพธิใส. (2559). มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์. สำนักงานกฎหมาย.

Bailey, K. D. (1994). Methods of social research. The Free Press.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-06-24