นวัตกรรมการน้อมนำศาสตร์พระราชาด้วยหลักสามัคคีธรรมสู่การพัฒนาศักยภาพชุมชน

ผู้แต่ง

  • ปัณณพงศ์ วงศ์ณาศรี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช
  • วีรนุช พรมจักร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง
  • พระครูประสาทสรคุณ (ปิยะพงค์ ปิยวํโส) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช

คำสำคัญ:

นวัตกรรม, ศาสตร์พระราชา, หลักสามัคคีธรรม, การพัฒนาศักยภาพชุมชน

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมการน้อมนำศาสตร์พระราชาด้วยหลักสามัคคีธรรมสู่การพัฒนาศักยภาพชุมชน ซึ่งนวัตกรรมในทีนี้ ได้แก่ การแก้ปัญหาปากท้อง และการพัฒนาที่ไม่สมดุลกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีฐานคิดในการกำหนดทุกมาตรการ รวมทั้งเน้นการมีส่วนรวมของชุมชน และผู้ที่ได้รับผลกระทบ โดยการสร้างความเข้มแข็งในระดับฐานรากเป็นสำคัญ ทั้งนี้เศรษฐกิจฐานรากจะเป็นเสาเข็มที่มั่นคงให้กับระบบเศรษฐกิจของชาติ ในภาพรวม มีการสร้างงาน สร้างรายได้ กระจายการพัฒนาไปสู่ภูมิภาค โดยการกำหนดกลุ่มจังหวัดและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง สารสนเทศ พลังงาน น้ำ รองรับการพัฒนาต่าง ๆ ดังกล่าว อย่างมียุทธศาสตร์ ภายใต้หลักการ “เข้าใจ เข้าถึงและพัฒนา” เข้าใจ คือ เข้าใจสภาพภูมิประเทศและมนุษย์ เข้าถึง คือ เข้าถึงภูมิสังคมและข้อมูลเพื่อให้การสร้างสรรค์นั้นตอบสนองความต้องการของประชาชน และพัฒนา คือ กำหนดเป็นแนวทางการพัฒนาด้วยความรู้และภูมิปัญญาที่ไม่จำกัดอยู่เพียงมิติใดมิติหนึ่ง โดยมีชุมชนเป็นฐาน จะทำให้ชุมชนเกิดประโยชน์ต่าง ๆ โดยโครงสร้างชุมชนและการมีระบบสาธารณูปโภคที่ดีผู้นำที่เข้มแข็ง ชุมชนมีเป้าหมายร่วมกันความเชื่อ สิ่งแวดล้อม และวิถีชีวิต ระบบเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้การยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล ส่งผลให้ชุมชนมีความสามัคคีและอยู่ร่วมกันได้อย่างราบรื่น

Downloads

Download data is not yet available.

References

คณะกรรมการโครงการเฉลิมพระเกียรติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ. (2560). ศาสตร์ของพระราชา: ผู้นำโลกในการพัฒนาอย่างยั่งยืน. คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ. https://dl.parliament.go.th/backoffice/viewer2300/web/viewer.php

ประเวศ วะสี. (2541). ยุทธศาสตร์ชาติเพื่อความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจสังคมและศีลธรรม. สำนักพิมพ์หมอชาวบ้าน.

ปัณณพงศ์ วงศ์ณาศรี และวีรนุช พรมจักร์. (2563). ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท้องถิ่น. วารสารปัญญา, 27(2), 139-146.

พระครูสุนทรเขมาภินันท์ และคณะ. (2562). ศาสตร์พระราชา : พุทธบูรณาการแห่งนวัตกรรมศาสตร์สมัยใหม่เพื่อ สังคมไทยทุกระดับ. วารสารกระแสวัฒนธรรม, 20(37), 87-101.

พระธรรมปิฎก (ป.อ ปยุตฺโต). (2546). พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ (พิมพ์ครั้งที่ 10). เอส. อาร์พริ้นติ้ง แมส โปรดักส์.

ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด. (2558). เอกสารประกอบการสอนรายวิชา SIM2110 เศรษฐกิจสังคมตามแนวพระราชดำริ (Social-Economics under the Royal Initiatives). ภาควิชาสังคมศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.

ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด. (2564). ศาสตร์พระราชา. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. https://elfhs.ssru.ac.th/phusit_ph/pluginfile.php/42/block_html/content/บทที่%205%20ศาสตร์พระราชา.pdf

ราชบัณฑิตยสถาน. (2546). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์.

สมโภชน์ สุวรรณรัตน, สุวิญ รักสัตย์, สุมานพ ศิวารัตน์, และโสภณ ขำทัพ. (2560). การสร้างความสามัคคีในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบด้วยหลักพุทธธรรม. วารสารสมาคมนักวิจัย, 22(2), 191-203.

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ. (2562). 5 อันดับสุดยอดองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม. https://www.nia.or.th/5ID

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2561). ศาสตร์กษัตริย์. สำนัก.

Tantivejkul, S. (2011). National Development His Majesty the King. Diamond Printing Center.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-06-28