การพัฒนานักศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษาตามกรอบสมรรถนะด้านการสอน

ผู้แต่ง

  • เขมินทรา ตันธิกุล สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
  • ทองสาย ศักดิ์วีระกุล สาขาวิชาการภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

คำสำคัญ:

การพัฒนา, สมรรถนะด้านการสอน, การสอนสังคมศึกษา

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความต้องการในการพัฒนาสมรรถนะด้านการสอน ) พัฒนาสมรรถนะด้านการสอน 3) สะท้อนผลจากการพัฒนาสมรรถนะด้านการสอน 4) ผลการวัดความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการพัฒนาสมรรถนะด้านการสอน กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักศึกษาวิชาชีพครูสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา ปีการศึกษา 2563 จำนวน 16 รูป/คน ได้มาจากวิธีการเลือกแบบเจาะจง การดำเนินการวิจัยมี 4 ขั้นตอน คือ 1) การศึกษาความต้องการสมรรถนะที่นำมาใช้ในการจัดการสอน 2) พัฒนารูปแบบสมรรถนะด้านการสอนและนำไปใช้ 3) การใช้จริงกับกลุ่มเป้าหมาย 4) รายงานการสะท้อนกลับของกิจกรรม (AAR)

ผลการวิจัยพบว่า การศึกษาความต้องการของนักศึกษาวิชาชีพครู พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ด้านกลยุทธ์เพื่อกระตุ้นผู้เรียน ด้านการวางแผน รองลงมาคือ ด้านการจัดบรรยากาศในการเรียนรู้จัดการห้องเรียน และด้านการสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ ส่วนระดับความต้องการน้อยที่สุดคือ ด้านผลย้อนกลับและการประเมินผลผู้เรียน ผลการพัฒนาสมรรถนะ ด้านการสอนของนักศึกษา พบว่าด้านการสอนของนักศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก ผลการสะท้อนผลการพัฒนาสมรรถนะ พบว่า นักศึกษาและอาจารย์เข้าร่วมการปฏิบัติงานร้อยละ 90 สะท้อนผลและในเชิงคุณภาพ

นักศึกษามีผลการปฏิบัติ/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง จำนวน 11 กิจกรรม การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมมีความหลากหลาย มีการผลิตสื่อประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ของในกิจกรรม ด้านความพึงพอใจต่อการพัฒนาการสอนของนักศึกษาวิชาชีพครูสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษาภาพรวมอยู่ในระดับมาก

Downloads

Download data is not yet available.

References

กระทรวงศึกษาธิการ. (2562). ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562. ราชกิจจานุเบกษา. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/056/T_0012.PDF

ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ และวาสนาไทย วิเศษสัตย์. (2563). การศึกษาความต้องการจำเป็นในการส่งเสริมสมรรถนะดิจิทัลของนักศึกษาวิชาชีพครู. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 15(1), 106-117.

ทิวา เหล่าปาสี และจิตติรัตน์ แสงเลิศอุทัย. (2560). วัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพครูตามมาตรฐานความรู้ ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1. วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย, 9(1), 286-298.

ประยูร เชาวนีนาท. (2560). การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการชี้แนะสำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ.

ปัญญเดช พันธุวัฒน และวรวุฒิ แสงเฟือง. (2562). การพัฒนาและใช้ประโยชน์จากเครื่องมือวิจัย ในการพัฒนากิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม การติดตามผล และทักษะชีวิตของนักเรียน ในระยะยาว. วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน, 13(2), 81-119.

วิจารณ์ พานิช. (2555). วิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ศตวรรษที่ 21. มูลนิธิสดศรี -สฤษดิ์วงศ์.

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2557). การกำหนดแนวทางการพัฒนาการศึกษาไทยกับการเตรียมความพร้อมสู่ศตวรรษที่ 21. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-06-28