การศึกษาวิเคราะห์ทานที่ปรากฏในทานกัณฑ์ของมหาชาติเวสสันดรชาดก ฉบับสร้อยน้อย เถ้าลืมหลาน

ผู้แต่ง

  • พระครูสุธรรมจินดากร (วัชรากร เตจ๊ะพรมวัง) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง
  • ดิลก บุญอิ่ม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง
  • สมจันทร์ ศรีปรัชยานนท์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง

คำสำคัญ:

การศึกษาวิเคราะห์ทาน, ทานกัณฑ์, มหาชาติเวสสันดรชาดก

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความเป็นมาของวรรณกรรมมหาชาติเวสสันดรชาดก 2) ศึกษาเนื้อหาที่ปรากฏในทานกัณฑ์ของมหาชาติเวสสันดรชาดก ฉบับสร้อยน้อย เถ้าลืมหลาน 3) วิเคราะห์ทานที่ปรากฏในทานกัณฑ์ของมหาชาติเวสสันดรชาดก ฉบับสร้อยน้อย เถ้าลืมหลาน เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพจากเอกสาร และสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มตัวอย่างจำนวน 15 รูป/คน เพื่อมาวิเคราะห์และนำเสนอการวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห์

ผลการวิจัยพบว่า

  1. วรรณกรรมมหาชาติเวสสันดรชาดกเกิดขึ้นสมัยอยุธยาโดยพระเจ้าทรงธรรมเป็นผู้ริเริ่มให้มีการแต่งประพันธ์ขึ้น ต่อมาได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 เพราะทรงเห็นว่าวรรณกรรมกาพย์มหาชาติในสมัยของพระเจ้าทรงธรรมสูญหายหรือกระจัดกระจายไป โดยได้จัดประพันธ์ทำนองหลวงขึ้น เพื่อที่จะให้พระสงฆ์ใช้ในการแสดงพระธรรมเทศนาสืบจนถึงปัจจุบันที่ใช้เรียกกันว่าเทศน์มหาชาติ
  2. เนื้อหาทานกัณฑ์ ฉบับสร้อยน้อย เถ้าลืมหลาน ที่เรียบเรียงโดย ญาณสัมปัญโณ ได้กล่าวถึง ทานกัณฑ์ที่มีเนื้อหาจำแนกออกมาเป็น 4 ประเด็น 1) พระนางผุสดีวิงวอนร้องขอพญาสัญชัย 2) พระเวสสันดรให้สัตสตกมหาทาน 3) นางมัทรีพร้อมกัณหาชาลี ตามพระเวสสันดรเข้าป่าหิมพานต์ 4) พระเวสสันดรให้ทานราชรถและม้าแก่พราหมณ์และยาจก
  3. ผลการวิเคราะห์ทานหรือหลักธรรมพระสูตรที่ปรากฏในทานกัณฑ์ประกอบไปด้วยพระสูตร 9 พระสูตร คือ 1) ทานวรรค 2) ปฐมทาน 8 ประการ 3) อสัปปุริสทาน 4) สัปปุริสทาน 5 5) สัปปุริสทาน8 6) บุญกริยาวัตถุ 7) กาลทานสูตร 8) โภชนทาน 9) กินททสูตร

References

คลังเอกสารสาธารณะ. (2551, 10 กรกฎาคม). ประเพณีล้านนา-เทศน์มหาชาติ. OpenBase.in.th. http://www.openbase.in.th/node/6536

ดินาร์ บุญธรรม. (2555, 23 กันยายน). ความรู้ที่ได้จากร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดก. สถาบันไทยศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. http://www.thaistudies.chula.ac.th/2018/09/29/ความรู้ที่ได้จากร่ายยา

ประพัฒน์ ตรีณรงค์ และสงวน อั้นคง. (2505). สารานุกรมวรรณคดี. สำนักพิมพ์ก้าวหน้า.

พระกัลปภัทร ขนฺติโก (สุขศิริ). (2558). ศึกษาวิเคราะห์เรื่องทานในพุทธปรัชญาเถรวาทที่ปรากฏในผญาอีสาน. วารสารมหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด, 4(2), 219-233.

พระไกรสร กิตฺติเวที (วรา). (2560). ศึกษาพัฒนาการและคุณค่าของการเทศน์มหาเวสสันดรชาดกกัณฑ์มัทรีในล้านนา. [วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย]. MCU Digital Collections. https://e-thesis.mcu.ac.th/thesis/1504

พระธนา อคฺคธมฺโม (พิมพารัตน์). (2563). ศึกษาวิเคราะห์หลักจริยศาสตร์ที่ปรากฏในเวสสันดรชาดก. [วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์]. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย.

พระนรินทร์ภัทร นิรุติเมธี (ตาคำ). (2560). ศึกษาวิเคราะห์การประยุกต์ใช้หลักการให้ทานในการส่งเสริมการจัดกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแม่สุก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา. [วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์]. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย.

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต). (2559). พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลธรรม (พิมพ์ครั้งที่ 34). มูลนิธิการศึกษา เพื่อสันติภาพ พระธรรมปิฏก.

พระมหาสง่า ไชยวงศ์. (2540). การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องทานในพระพุทธศาสนา [วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์]. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

พระรัฐพงค์ อาจิณฺณธมฺโม, พระครูสมุห์ธนโชติ จิรธมฺโม และทรงศักดิ์ พรมดี. (2564). ศึกษาวิเคราะห์การบำเพ็ญทานบำบารมีีของพระเวสสันดรในเวสสันดรชาดก. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา, 12(1), 175-187. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBS/article/view/248101

พระวินัย วิสุทฺธสาโร (เกษมสุข). (2561). วิเคราะห์คุณค่าของหลักธรรมที่ปรากฏในมหาเวสสันดรชาดก. [วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย]. MCU Digital Collections. https://e-thesis.mcu.ac.th/thesis/107

พระสุกรี ยโสธโร, จักรพรรณ วงศ์พรพวัณ, จรัส ลีกา, อุทัย กมลศิลป์, และสุรพันธ์ สุวรรณศรี. (2563). การศึกษาวิเคราะห์จริยธรรมของตัวละครในวรรณกรรมพระเวสสันดรชาดก. วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม, 7(1), 1-13. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/prij/article/view/240832

ภูเดช แสนสา. (2558). ประวัติศาสตร์เมืองเถิน. โรงพิมพ์แม็กพริ้นติ้ง.

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (2535). พระไตรปิฎกบาลี “มหาจุฬาเตปิฏก์ (อนุสสรณีย์ 2500 พุทธวสเส). โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (2539). พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

มหาชาติ มหาเวสสันดรชาดก ฉบับสร้อยน้อย เถ้าลืมหลาน ผูกที่ 3 ทานกัณฑ์. (ม.ป.ป.). ภิญโญ.

หลวงเทพดรุณานุศิษฏ์ (ทวี ธรมธัช). (2534). ธาตุปฺปทีปิกา หรือ พจนานุกรม บาลี-ไทย แผนกธาตุ (พิมพ์ครั้งที่ 6). โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-12-28