รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 สำหรับครูในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์

Main Article Content

สุรัติยาพร ทองอ่ำ

บทคัดย่อ

[บทคัดย่อภาษาไทยไม่สมบูรณ์]

 

The purposes of this research were 1) to study necessity of competency development of measurement and evaluation according to the basic education curriculum of B.E. 2551 for teachers under the Nakhon Sawan municipality. 2) to do evaluate model of competency development of measurement and evaluation according to the basic education curriculum of B.E. 2551 for teachers under the Nakhon Sawan municipality. The samples used consisted of 196 teachers under the Nakhon Sawan Municipality, obtained by stratified random sampling Population 5 experts. The research tools were questionnaire and evaluate measurement. The data were analyzed by \inline \bar{X}, S.D., and t-test for dependent samples.

The research results were as follows:

1. The result of necessity of competency development of measurement and evaluation according to the Base Education Curriculum of B.E. 2551 for teachers under the Nakhon Sawan Municipality show that the real competencies are lower than the expected competencies at .05 and the teachers need to develop all competencies.

2. Model of competency development of measurement and evaluation according to the basic education curriculum of B.E. 2551 for teachers under the Nakhon Sawan Municipality consisting of 3 factors, i.e Input, Process, Output competency development of measurement and evaluation.

3. The evaluation of model of competency development of measurement and evaluation according to the basic education curriculum of B.E. 2551 for teachers under the Nakhon Sawan Municipality by experts show that all of competencies are at the highest level clarified, suitable, possible and utility at the highest level.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Article)