แนวทางในการอนุรักษ์ศาสนสถานวัดพระธาตุดอยถ้ำของชุมชน ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

Main Article Content

พระรังสรรค์ จนฺทสีโล
พูนชัย ปันธิยะ
วิโรจน์ วิชัย

บทคัดย่อ

วิทยานิพนธ์นี้ มีวัตถุประสงค์ 3 ประการคือ  1. เพื่อศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการอนุรักษ์
ศาสนสถาน  2. เพื่อศึกษาบริบทสภาพปัญหาการอนุรักษ์ศาสนสถาน วัดพระธาตุดอยถ้ำ ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่  3. เพื่อเสนอแนวทาง ในการอนุรักษ์ศาสนสถานวัด พระธาตุดอยถ้ำของชุมชน ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่


แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการอนุรักษ์ศาสนสถานคือการจัดการองค์ประกอบทางกายภาพต่าง ๆ  
ที่อยู่รอบศาสนสถาน ได้แก่ พระธาตุเจดีย์ วิหารล้านนา ศาลาราย บันไดนาค บันไดหิน และคูหาถ้ำ


บริบทสภาพปัญหาการอนุรักษ์ศาสนสถาน พบว่า มีปัญหาด้านแผนผัง ภูมิทัศน์และการวางแผนพื้นที่วัด ที่เกิดปัญหาในการใช้ประโยชน์ที่ดิน บริเวณศาสนสถาน


แนวทางในการอนุรักษ์ศาสนสถานของชุมชนเป็นข้อเสนอแนะและวิธีดำเนินการอนุรักษ์สงวนรักษา โบราณสถาน โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุ


สุดท้ายมุ่งเน้นชุมชนได้ตระหนักรู้แนวทางของตนเองมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศาสนสถาน ตลอดจนให้ความสำคัญกับหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อการบริหารจัดการวัดพระธาตุดอยถ้ำในเขตรับผิดชอบพื้นที่ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

Article Details

บท
บทความวิจัย