เผยแพร่แล้ว: 2017-12-28

การบริหารกิจการคณะสงฆ์ของวัดไทยในประเทศอินเดีย

บุศรา โพธิสุข, เสน่ห์ ใจสิทธิ์, สราวุฒิ วะสารชัย, พระมหาวรวัฒน์ อภินนฺโท (วิชัย)

19-29

กระบวนการยุติธรรมของข้าราชการครูกับกฎนิคหกรรมที่ใช้กับพระสงฆ์ ที่ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

เอกสิทธิ์ สินลา, พระครูสุนทร สังฆพินิต, เทพประวิณ จันทร์แรง, พิสิฏฐ์ โคตรสุโพธิ์

31-41

คาบาร์เร่ต์ในจังหวัดเชียงใหม่

ชัพวิชญ์ ใจหาญ, สุนิษา สุกิน, นิศารัตน์ มุ่งพุทธรักษา

193-204