แนวทางการพัฒนาความร่วมมือในบทบาทหน้าที่ระหว่างองค์กรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กับเทศบาลตำบลในเขตภาคเหนือตอนบน

Main Article Content

ธนนันท์ ทองเลิศ
บุญสม วราเอกศิริ

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาความร่วมมือในบทบาทหน้าที่ระหว่างองค์กรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กับเทศบาลตำบล จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 304 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multistage Sampling) การสุ่มแบบชั้นภูมิ (Stratifies Sampling) ในการแบ่งกลุ่มตัวอย่าง และใช้การสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่มในการเลือก ผลการศึกษาพบว่า บทบาทหน้าที่ระหว่างองค์กรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กับเทศบาลตำบล ในเขตภาคเหนือตอนบน โดยภาพรวมมีการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อยู่ในระดับมาก ในส่วนของความร่วมมือโดยภาพรวมมีความร่วมมืออยู่ในระดับปานกลาง ปัญหา และอุปสรรคในการทำงานร่วมกัน พบว่า เกิดจากการขาดความร่วมมือกันระหว่างกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กับเทศบาลตำบล รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำให้การปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นไม่ประสบผลสำเร็จตามแผนที่ได้กำหนดไว้ ส่วนปัจจัยที่ส่งผลต่อความร่วมมือ ได้แก่ รายได้ของครอบครัว ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง ค่าตอบแทน การติดต่อประสานงาน ความขัดแย้งส่วนบุคคล การยอมรับนับถือ และทุกจังหวัดยังคงพบปัญหา และอุปสรรคในการทำงานร่วมกันทั้งในด้านการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยของราษฎร ด้านการที่เกี่ยวด้วยความอาญา ด้านงานทะเบียน และด้านการพัฒนาตำบลและส่งเสริมอาชีพของราษฎร


สำหรับแนวทางการพัฒนาความร่วมมือในบทบาทหน้าที่ และการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันระหว่างกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กับเทศบาลตำบล ควรให้หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านต่างๆร่วมกันประชุมปรึกษาหารือ ถึงแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในชุมชน  ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำงานร่วมกันของทั้งสององค์กร รวมทั้งจัดสรรงบประมาณให้ตรงกับความต้องการของหมู่บ้านและชุมชน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Article)