การพัฒนาคู่มือการบริหารจัดการงานวิชาการของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Main Article Content

สุเทพ ไชยวุฒิ
เกตุมณี มากมี
ศิริมาศ โกศัลย์พิพัฒน์

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ  1) พัฒนาคู่มือการบริหารจัดการงานวิชาการของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยใช้วงจรคุณภาพเดมิ่ง (PDCA)  2)ศึกษาผลการใช้คู่มือการบริหารจัดการงานวิชาการของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ คณาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวน 66 คน  ประกอบด้วย อาจารย์สังกัดภาควิชา จำนวน 6 ภาควิชา  ดังนี้ ภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการ  ภาควิชาจิตวิทยา  ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  ภาควิชาเทคนิคการศึกษา  ภาควิชาการศึกษาปฐมวัยและภาควิชาการศึกษาพิเศษ  เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก              แบบประเมินคุณภาพคู่มือการบริหารจัดการงานวิชาการของคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และ แบบประเมินความพึงพอใจของคณาจารย์ที่มีต่อคู่มือการบริหารจัดการงานวิชาการของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage)   ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) และ    ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ผลการวิจัยพบว่า


  1. คู่มือการบริหารจัดการงานวิชาการของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประกอบด้วยการบริหารจัดการตามวงจรคุณภาพเดมิ่ง (PDCA) มีคุณภาพอยู่ในระดับดีทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านรูปเล่มของคู่มือ  ด้านเนื้อหาของคู่มือ และด้านการนำไปใช้

  2. ผลการใช้คู่มือ พบว่า คณาจารย์คณะครุศาสตร์ มีความพึงพอใจต่อคู่มือการบริหารจัดการงานวิชาการของคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านรูปเล่มของคู่มือ ด้านเนื้อหาของคู่มือ และด้านการนำคู่มือไปใช้

Article Details

บท
บทความวิจัย