การพัฒนารูปแบบการนิเทศการจัดกิจกรรมและประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนของครูผู้สอน โรงเรียนขยายโอกาส ทางการศึกษาในเขตภาคเหนือตอนบน

Main Article Content

เอกฐสิทธิ์ กอบกำ

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการ  การพัฒนารูปแบบการนิเทศ และประเมินผลการใช้รูปแบบการนิเทศการจัดกิจกรรมและประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนของครูผู้สอนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในเขตภาคเหนือตอนบน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาเป็นศึกษานิเทศก์ และครูผู้สอน จำนวน 310 คน ส่วนการทดลองใช้รูปแบบเป็นครูผู้สอน จำนวน 6 คน นักเรียน จำนวน 52 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบวิเคราะห์ แบบสอบถาม แบบประเมิน แบบทดสอบ และแบบสังเกต ผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยนำข้อมูลมาประเมินความสมเหตุสมพล วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย () ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ผลการวิจัย พบว่า


  1. สภาพการจัดกิจกรรมและประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนของครูผู้สอนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในเขตภาคเหนือตอนบนในภาพรวมตามความคิดเห็นของครูผู้สอน และศึกษานิเทศก์ พบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อนำมาเปรียบเทียบทางสถิติ  โดยการทดสอบค่าที  (t-test) มีการปฏิบัติไม่แตกต่างกัน สิ่งที่ครูผู้สอน และศึกษานิเทศก์ ต้องการมากที่สุด คือ รูปแบบการนิเทศที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม

  2. รูปแบบการนิเทศการจัดกิจกรรมและประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนของครูผู้สอน โรงเรียน ขยายโอกาสทางการศึกษาในเขตภาคเหนือตอนบน มีชื่อว่า เอ พี ไอ ซี อี (APICE  Model) มีความสมเหตุสมผล      เชิงทฤษฎีมีความเป็นไปได้ และมีความสอดคล้อง

  3. ผลการใช้รูปแบบการนิเทศการจัดกิจกรรมและประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน เอ พี ไอ ซี อี (APICE Model) มีผลดังนี้

                    3.1  ครูผู้สอนกลุ่มทดลอง มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมและประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน หลังการใช้ สูงกว่าก่อนการใช้รูปแบบการนิเทศ และเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม มีความรู้ ความเข้าใจแตกต่างกัน


                    3.2  ครูผู้รับการนิเทศ มีความสามารถในการจัดกิจกรรมและประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  และมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการนิเทศการจัดกิจกรรมและประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน อยู่ในระดับมากที่สุด


                   3.3 ผลการเรียนรู้ ความสามารถทางด้านภาษา (Literacy) ความสามารถทางด้านเหตุผล (Reasoning Abilities) ของนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในเขตภาคเหนือตอนบน โดยการทดสอบ   ค่าที (t-test) หลังการใช้สูงกว่าก่อนการใช้รูปแบบการนิเทศ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

Article Details

บท
บทความวิจัย