ความเหมาะสมในการเปิดด่านจุดผ่านแดนถาวรไทย-เมียนมา บ้านห้วยต้นนุ่น อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Main Article Content

วีรวิชญ์ ปิยนนทศิลป์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาความเหมาะสมในการเปิดด่านจุดผ่านแดนถาวรไทย-เมียนมา
บ้านห้วยต้นนุ่น อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน (2) ศึกษาความพึงพอใจ ประโยชน์ และผลกระทบของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการค้าชายแดน และประชาชนในพื้นที่จุดผ่านแดนถาวรไทย-เมียนมา บ้านห้วยต้นนุ่น อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน และ (3) เสนอแนวทางการพัฒนาในการเปิดด่านจุดผ่านแดนถาวรไทย-เมียนมา บ้านห้วยต้นนุ่น อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอนให้มีความเหมาะสม การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง และการสังเกต การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการบรรยายที่ได้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ สังเกต และจดบันทึก ประมวลผลการวิเคราะห์สรุปแต่ละประเด็น


ผลการวิจัย พบว่า การเปิดด่านจุดผ่านแดนถาวรไทย-เมียนมา บ้านห้วยต้นนุ่น อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีความเหมาะสมในการเปิดเป็นด่านจุดผ่านแดนถาวร 11 ด้าน ได้แก่ ด้านความมั่นคง ด้านนโยบายประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ด้านนโยบายการเมืองระหว่างประเทศ ด้านนโยบายประเทศไทย ด้านบุคลากร ด้านคมนาคมขนส่ง (Logistics) ด้านกฎหมายระหว่างประเทศ ด้านนโยบายจังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้านศิลปวัฒนธรรมและศาสนา ด้านการศึกษาและการติดต่อสื่อสาร และด้านความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส่วนด้านที่ไม่มีเหมาะสมในการเปิดเป็นด่านจุดผ่านแดนถาวร 6 ด้าน ได้แก่ ด้านศุลกากรและภาษี ด้านการเมืองท้องถิ่น ด้านเศรษฐกิจ ด้านการท่องเที่ยว ด้านกายภาพและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านการสาธารณสุข สำหรับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผู้ประกอบการและประชาชน มีความพึงพอใจในการเปิดด่านจุดผ่านแดนถาวร แต่ควรมีมาตรการที่รัดกุมในการป้องกันโรคตามแนวชายแดน ขบวนการค้ายาเสพติด และการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Article)