รูปแบบการเสริมสร้างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ของผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Main Article Content

ชาญ คำภิระแปง
เกตุมณี มากมี
รังสรรค์ มณีเล็ก
สมาน ฟูแสง

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาบริบทองค์ประกอบและสมรรถนะ ศึกษาแนวทางการเสริมสร้าง และสร้างรูปแบบการเสริมสร้างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ของผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2559 จำนวน 142 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่แนวทางการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบสอบถามสมรรถนะเกี่ยวกับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ของผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน แนวทางการสนทนากลุ่มและแบบประเมินรูปแบบเสริมสร้างภาวะผู้นำ  ทำการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล 2 ลักษณะ ได้แก่ ข้อมูลเชิงปริมาณ ทำการวิเคราะห์โดยการหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และข้อมูลเชิงคุณภาพ ทำการวิเคราะห์เนื้อหา


            สรุปผลการวิจัย พบว่า  1)  องค์ประกอบ และสมรรถนะของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ของผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ประกอบด้วยองค์ประกอบด้านภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง และองค์ประกอบด้านสมรรถนะภาวะผู้นำในศตวรรษที่ 21  2) แนวทางการเสริมสร้างภาวะผู้นำของผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ประกอบ ด้วยกระบวนการ  4 ขั้นตอน คือ 1) จัดกลุ่ม  2) เสริมสร้าง  3) กำกับติดตาม  และ4) ประเมินผล และ  3) รูปแบบการเสริมสร้างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ของผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบด้วยปัจจัยนำเข้ากระบวนการเสริมสร้างภาวะผู้นำ  ผลผลิต  ผลลัพธ์  และผลกระทบ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Article)