การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องศีล 5 โดยใช้เทคนิคการใช้คำถาม เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดป่าแดง จังหวัดเชียงใหม่

Main Article Content

พรพิมล พรหมจักร์
เชษฐภูมิ วรรณไพศาล
ชรินทร์ มั่งคั่ง

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  1. เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องศีล 5 โดยใช้เทคนิคการใช้คำถามเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์  2. เพื่อสร้างแบบวัดระดับการคิดวิเคราะห์เรื่องศีล 5 โดยใช้เทคนิคการใช้คำถาม  สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดป่าแดง  จังหวัดเชียงใหม่  กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาครั้งนี้คือ  ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน  และผู้ทรงคุณวุฒิ  จำนวน 5 ท่าน  ซึ่งได้มาโดยวิธีเลือกแบบเจาะจง  และเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  ประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องศีล 5 โดยใช้เทคนิคการใช้คำถามเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์  จำนวน 7 แผน  แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้  จำนวน  7  ฉบับ  และแบบวัดระดับการคิดวิเคราะห์เรื่องศีล 5 โดยใช้เทคนิคการใช้คำถามตามแนวคิดของบลูม (Bloom) จำนวน 30  ข้อ  วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย (μ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) ค่าความยาก (p) ค่าอำนาจจำแนก (r) และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ (KR20) แล้วนำเสนอข้อมูลด้วยตารางประกอบความเรียงบรรยาย


ผลการศึกษาพบว่า 


  1. แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องศีล 5 โดยใช้เทคนิคการใช้คำถามเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิด  วิเคราะห์โดยภาพรวมมีความเหมาะสมมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.47)

  2. ผลการสร้างแบบวัดระดับการคิดวิเคราะห์เรื่องศีล 5 โดยใช้เทคนิคการใช้คำถามเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์  พบว่ามีคุณภาพด้านความตรงเชิงเนื้อหา ค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.25-0.75  และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.69 นำไปใช้ในการวัดระดับการคิดวิเคราะห์ได้

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Article)