ปัจจัยการดำรงอยู่ของพิธีกรรมแห่งชีวิตชาวไทลื้อ จังหวัดพะเยา

Main Article Content

เปรมวิทย์ วิวัฒนเศรษฐ์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยการดำรงอยู่ของพิธีกรรมแห่งชีวิตชาวไทลื้อที่จังหวัดพะเยาท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน โดยใช้วิธีการทางคติชนวิทยา ว่าด้วยวิธีการวิจัยวัฒนธรรมพื้นบ้านเชิงธรรมชาตินิยม ซึ่งผู้วิจัยได้จัดวิทยากรเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกเป็นผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับพิธีกรรมแห่งชีวิต ซึ่งผู้วิจัยได้ทำการสัมภาษณ์และเข้าสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมขณะประกอบพิธี แล้วจัดการสนทนากลุ่มโดยวิทยากรกลุ่มที่ 2 เพื่อศึกษาวัฒนธรรมทางพิธีกรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ไทลื้อ จากนั้นทำการสังเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์วิทยากรและศึกษาวิถีปฏิบัติของชาวไทลื้อในจังหวัดพะเยา ประกอบข้อมูลจากการสนทนากลุ่มเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ทำให้พิธีกรรมแห่งชีวิตชาวไทลื้อที่จังหวัดพะเยายังคงดำรงอยู่ในปัจจุบัน แล้วนำเสนอผลการศึกษาแบบพรรณนาวิเคราะห์


ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่ทำให้พิธีกรรมแห่งชีวิตชาวไทลื้อที่จังหวัดพะเยายังคงดำรงท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบันนั้น ประกอบด้วย ความเชื่อที่มีต่อพลังจากนามธรรมอันสูงส่ง ความภาคภูมิใจในความเป็นชาติพันธุ์ไทลื้อ กระบวนการสร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมให้แก่เยาวชนไทลื้อ รวมทั้งบทบาทและหน้าที่อันสำคัญของพิธีกรรมที่มีต่อชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทลื้อในจังหวัดพะเยา

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Article)

References

กาญจนา แก้วเทพ. (2538). การพัฒนาแนววัฒนธรรมชุมชน โดยถือมนุษย์เป็นศูนย์กลาง. กรุงเทพฯ: สภาคาทอลิกแห่งประเทศไทยเพื่อการพัฒนา.

เจ้าอธิการภาณุวัฒน์ ปญฺญาวชิโร. (2556). ศึกษาวิเคราะห์ความเชื่อการสืบชะตาของชาวล้านนา. (วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เชียงใหม่).

บุญช่วย ศรีสวัสดิ์. (2503). เชียงใหม่และภาคเหนือ. กรุงเทพฯ: คลังวิทยา.

ประจักษ์ สายแสง. (2526). รวมบทความวิชาการ. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก.

ปรีดา จันทร์แจ่มศรี และวาสนา แสงสิทธิ์. (2555). วรรณกรรมพิธีกรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ไทในพื้นที่ลุ่มน้ำกก. เชียงราย: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.

พิมพา ภักดี. (2550). การวิเคราะห์บทสู่ขวัญที่ใช้ในอำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน. (การค้นคว้าแบบอิสระศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่).

วัลลภา รุ่งศิริแสงรัตน์. (2524). การแพทย์ไทยสมัยอยุธยา ใน สมบัติไทย (น. 58 – 72). ลพบุรี: วิทยาลัยครูเทพสตรี.

เสฐียรโกเศศ [นามแฝง]. (2521). การศึกษาเรื่องประเพณีไทยและชีวิตชาวไทยสมัยก่อน. พระนคร: คลังวิทยา.

อมรา พงศาพิชญ์. (2533). วัฒนธรรม ศาสนา และชาติพันธุ์: วิเคราะห์สังคมไทยแนวมานุษยวิทยา. (พิมพ์ครั้งที่ 5). กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

อมรา พงศาพิชญ์. (2549). ความหลากหลายทางวัฒนธรรม:กระบวนทัศน์และบทบาทในประชาสังคม. (พิมพ์ครั้งที่ 5). กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.