เผยแพร่แล้ว: 2018-12-26

รูปแบบการพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพภายในของสถานรับเลี้ยงเด็ก อำเภอเมืองเชียงใหม่

จุรีพร เทศเนาวนิตย์, พิทยาภรณ์ มานะจุติ, ศิริมาศ โกศัลย์พิพัฒน์

1-15

การศึกษาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในระดับประถมศึกษาของโรงเรียนท้องถิ่นและโรงเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ภาคเหนือ

นราวัลย์ พูลพิพัฒน์, สุรางคนา ฤกษ์สมบูรณ์ดี, ปทุมวดี ศิริสวัสดิ์, กิตติพงษ์ วงศ์ทิพย์, สิระ สมนาม

31-47

ศฤงคารรสในวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณี

จุรีย์พร อำพันธ์, ศรีวิไล พลมณี, สนิท สัตโยภาส

65-75

แนวคิดและกระบวนการสร้างพระไตรปิฎกภาษาล้านนา

ดิเรก อินจันทร์, มนัส สุวรรณ, อนาโตล โรเจอร์ เป็ลติเยร์, วิโรจน์ อินทนนท์

89-99

ศึกษาวิเคราะห์การดำรงสมณะเพศของพระจักขุบาลเถระ

พระเสาร์คำ ธีรธมฺโม (วังสิงห์), ไพรินทร์ ณ วันนา, พระครูสิริปริยัตยานุศาสก์ -, วิโรจน์ วิชัย

101-114