ความมั่นคงของมนุษย์ตามแนวพระพุทธศาสนา

Main Article Content

พลสรรค์ สิริเดชนนท์
พูนชัย ปันธิยะ

บทคัดย่อ

บทความวิชาการเรื่องความมั่นคงของมนุษย์ตามแนวพระพุทธศาสนา กล่าวถึงความมั่นคง  3 ประการ  คือ 1. ความมั่นคงทางกาย ได้แก่ ความอยู่เป็นสุขทางด้านร่างกาย นั้นหมายถึงการดับทุกข์ทางด้านร่างกาย
อันเป็นเหตุให้บรรเทาความต้องการทางกาย แนวคิดที่ทำให้อายุยืนมี 5 ประการ คือไม่สร้างเรื่องความทุกข์กาย ทุกข์ใจแก่ตนเอง รู้จักพอใจในการแสวงหาความสุข บริโภคสิ่งที่ย่อยง่าย หรือถูกหลักอนามัย มีความประพฤติที่ดีและมีสิ่งแวดล้อมหรือกัลยามิตรที่ดี นอกจากนี้ยังมีวิธีการสร้างความมั่นคงทางกาย 3 ประการ คือ 1) การเจรจาชอบ 2) การกระทำชอบ 3) การเลี้ยงชีพชอบ ส่วนหลักปฏิบัติให้ได้ประโยชน์และประสบความสำเร็จในชีวิต ได้แก่ อิทธิบาท 4 และสันโดษ 2. ความมั่นคงทางใจ ได้แก่ การดับทุกข์ ด้วยการพัฒนาสมาธิและปัญญาด้วยคุณสมบัติทั้ง 3 ด้าน คือ คุณภาพของจิต สมรรถภาพจิต และสุขภาพจิต 3. ความมั่นคงทางสังคม ได้แก่ การปฏิบัติตนตามหลักทางสายกลาง เข้าใจหลักแห่งความจริงของปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นและดำเนินไปโดยมีเหตุปัจจัยต่าง ๆ  ที่เปลี่ยนแปลงต่อสังคมอยู่ตลอดเวลา

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ (Academic Article)

References

ธีรยุทธ บุญมี. (2546). ความหลากหลายของชีวิต ความหลากหลายทางวัฒนธรรม. กรุงเทพฯ: สายธาร.

พระเทพเวที. (ประยุทธ์ ปยฺตโต). (2533). พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์. (พิมพ์ครั้งที่ 6). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต). (2556). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม. (พิมพ์ครั้งที่ 12). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตโต). (2530). พัฒนาคน. กรุงเทพฯ: มูลนิธิโกมลคีมทอง.

พระอัคควังสะเถระ. (2523). สัททนีติปกรณ์ ธาตุมาลา. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ.

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์. (2535). พระไตรปิฎกภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาเตปิตฏกํ, 2500 วิทยาลัย: พระสุตตันตปิฎก ฑีฆนิกาย มหาวรรค. (เล่มที่ 10). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์. (2539ก). พระไตรปิฏกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย: พระวินัยปิฎก มหาวรรค. (เล่มที่ 4). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์. (2539ข). พระไตรปิฏกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย: พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ธรรมบท. (เล่มที่ 25). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์. (2539ฃ). พระไตรปิฏกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย: พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ปาฏิกวรรค. (เล่มที่ 25). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์. (2539ค). พระไตรปิฏกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย: พระสุตตันตปิฎก ฑีฆนิกาย ปาฏิกวรรค. (เล่มที่ 10). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 1

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์. (2539ฅ). พระไตรปิฏกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย: พระสุตตันตปิฎก ฑีฆนิกาย ปาฏิกวรรค. (เล่มที่ 11). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์. (2539ฆ). พระไตรปิฏกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย: พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์. (เล่มที่ 12). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์. (2539ง). พระไตรปิฏกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย: พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์. (เล่มที่ 14). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์. (2539จ). พระไตรปิฏกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย: พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย นิทานวรรค. (เล่มที่ 16). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์. (2539ฉ). พระไตรปิฏกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย: พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย ติกนิปาตฎีกา. (เล่มที่ 20). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์. (2539ช). พระไตรปิฏกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย: พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย ทสกนิบาต. (เล่มที่ 24). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์. (2539ซ). พระไตรปิฏกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย: พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย ปัญจปกรณ์. (เล่มที่ 22). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์. (2539ฌ). พระไตรปิฏกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย: พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย อัฏฐกนิบาต. (เล่มที่ 22). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์. (2539ญ). พระไตรปิฏกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย: อภิธรรมปิฎก วิภังค์. (เล่มที่ 35). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

สนิท ศรีสำแดง. (2533). พระพุทธศาสนากับหลักการศึกษา. กรุงเทพฯ: นีลนาราการพิมพ์.