การอ่านจับใจความสำคัญที่ใช้ในชีวิตประจำวันโดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะการอ่าน

Main Article Content

ปภัสรา ผาคำ

บทคัดย่อ

การอ่านจับใจความสำคัญที่ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะการอ่าน เป็นการวิจัยเชิงปริมาณใช้สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1. สร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญในชีวิตประจำวันให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนกับหลังเรียนด้วยชุดแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญที่ใช้ในชีวิตประจำวัน และ 3. ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ต่อการใช้ชุดแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญที่ใช้ในชีวิตประจำวัน กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
กลุ่ม 1 จำนวน 32 คน ได้มาด้วยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วยชุดนวัตกรรมที่สร้างขึ้น จำนวน 8 ชุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 50 ข้อ
3. แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญที่ใช้ในชีวิตประจำวัน จำนวน 10 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย () ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าการทดสอบแบบที
(t – test) และโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ


            ผลการศึกษาพบว่า  


  1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เท่ากับ 86.44/84.94  
    สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน (80/80) 

  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างภายหลังการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญที่ใช้ในชีวิตประจำวัน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

  3. นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการศึกษาด้วยชุดแบบฝึกทักษะการอ่าน
    จับใจความสำคัญที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ในระดับมากที่สุดทุกข้อ ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.78

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Article)

References

กองเทพ เคลือบพนิชกุล. (2558). การอ่านที่มีประสิทธิภาพ. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์.

ถวัลย์ มาศจรัส. (2558). ศิลปะการอ่าน. (พิมพ์ครั้งที่ 6). กรุงเทพฯ: ธารอักษร.

นิรมล สมตัว. (2557). การพัฒนาการอ่านเรื่องสำนวนไทยในระดับชั้นปีที่ 2 คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. (วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม).

รมินตรา วรงค์ปกรณ์, ศศิธร อินตุ่น และยุพิน อินทะยะ. (2559). การใช้สื่อเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านและเขียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3. วารสารบัณฑิตวิจัย, 7(1). 15 – 29.

แววมยุรา เหมือนนิล. (2556). ทักษะการอ่าน. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: บรรณกิจ.

ศรีวรรณ ศรีสวัสดิ์. (2559). ทักษะทางภาษาไทย. (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: เคล็ดไทย.

สงกรานต์ ปฐมอติชาต. (2559). การสร้างเอกสารประกอบการอ่านจับใจความสำคัญ. (วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยนเรศวร).

สนม ครุฑเมือง. (2556). ทักษะการอ่านและทักษะการคิดในนิทานพื้นบ้านในเขตภาคเหนือตอนล่าง. พิษณุโลก: สองแควการพิมพ์.

สนม ครุฑเมือง. (2557). การอ่านนิทานและตำนานในเขตภาคเหนือ. พิษณุโลก: พิษณุโลกดอทคอมการพิมพ์.

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฯ. (2510). ฉันชอบอ่านหนังสือ. (พิมพ์ครั้งที่ 5). กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์.

สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์. (2557). การอ่าน. (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สุปราณี พัดทอง. (2559). ทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ. กรุงเทพฯ: ประกายพรึก.

สุภัสสร วัชรคุปต์. (2557). การอ่านจับใจความ. (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช.

อาทิตยา แสงสุข. (2557). การสร้างชุดฝึกทักษะการอ่านสำนวนไทย สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยโยนกลำปาง. (วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยนเรศวร).