รูปแบบการพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพภายในของสถานรับเลี้ยงเด็ก อำเภอเมืองเชียงใหม่

Main Article Content

จุรีพร เทศเนาวนิตย์
พิทยาภรณ์ มานะจุติ
ศิริมาศ โกศัลย์พิพัฒน์

บทคัดย่อ

            การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการดำเนินงานและรูปแบบการพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพภายในของสถานรับเลี้ยงเด็กในอำเภอเมืองเชียงใหม่ ประชากรประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู และพี่เลี้ยงเด็ก จำนวน 243 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยแบบสอบถาม ประเด็นการสนทนากลุ่ม สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน


            ผลการวิจัยพบว่า การดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานรับเลี้ยงเด็ก มีสภาพที่เป็นจริง
ระดับมาก ทั้งในภาพรวมและเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ได้แก่ ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ด้านการบริหารจัดการสถานรับเลี้ยงเด็ก และด้านคุณภาพเด็ก


            รูปแบบการพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพภายในสถานรับเลี้ยงเด็กอำเภอเมืองเชียงใหม่ (CCC Model) ที่เป็นข้อค้นพบ มีลักษณะเป็นขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกันอย่างต่อเนื่องและส่งผลป้อนกลับในลักษณะวงจร PDCA ในขั้นวางแผน (Plan) เป็นการวางแผนระบบการบริหารจัดการสถานรับเลี้ยงเด็ก ได้แก่ การใช้หลักการมีส่วนร่วม วงจร PDCA การพัฒนาบุคลากร การวางมาตรการความปลอดภัย การให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ  และการสร้างเครือข่ายผู้บริหาร ในขั้นปฏิบัติ (Do) ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ ประกอบด้วย
(1) การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการด้วยกิจกรรม 6 หลัก ได้แก่ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมเสรี กิจกรรมกลางแจ้ง และเกมการศึกษา (2) การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย สติปัญญา สังคม อารมณ์-จิตใจ (3) การใช้หลักสูตรปฐมวัย พ.ศ. 2546 (4) การจัดกระบวนการเรียนรู้เด็ก 4 ขั้นตอน ได้แก่ ประเมินพัฒนาการเด็ก ออกแบบเครื่องมือการประเมิน
จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการให้ตรงตามช่วงอายุ และประเมิน ปรับปรุง ติดตาม ส่งเสริมกลุ่มที่พัฒนาไม่ได้ตามกำหนด (5) การใช้ทฤษฎีการเรียนรู้สอดคล้องธรรมชาติและการทำงานของสมอง (BBL) (6) การใช้ระบบสารสนเทศ (IT) และ (7) การส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ ด้านการประกันคุณภาพภายใน ประกอบด้วย การพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพภายใน การดำเนินงานอย่างมีคุณภาพและเป้าหมาย การยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และรับการประเมินจากสมศ. ในขั้นประเมิน (Check) ประกอบด้วย การประเมินพัฒนาการเด็ก 4 ด้าน การใช้เครื่องมือการประเมิน และการประเมินเด็กตามสภาพจริงด้วยวิธีที่หลากหลาย ในขั้นพัฒนา (Act) ประกอบด้วย
การประชุมให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง การวิเคราะห์และปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพ และการเริ่มต้นวงจร PDCA วงรอบใหม่ต่อไป


            ผลการสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายต่อรูปแบบการพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพภายในของสถานรับเลี้ยงเด็ก อำเภอเมืองเชียงใหม่ (CCC Model)  มีความคิดเห็นทั้งโดยภาพรวมและโดยรายด้านว่ามีความเหมาะสมระดับมากที่สุด ทั้งในขั้นวางแผนการบริหารจัดการ ขั้นการประเมินคุณภาพเด็ก ขั้นการพัฒนาคุณภาพ และขั้นการจัดกระบวนการเรียนรู้ ตามลำดับ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Article)

References

กระทรวงศึกษาธิการ. (2542). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ. พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.

กิ่งทอง ใจแสน. (2553). แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ต้องการพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 2. กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.

พรพิมล จันทร์ศรี. (2549). รูปแบบการพัฒนาครูตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 1. นครสวรรค์: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์.

ภานุกานต์ ช่อผกา. (2548). รูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่มาตรฐานการประกันคุณภาพด้านผู้บริหารของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท. นครสวรรค์: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์.

สมชาติ แก้วขาว. (2545). การดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนครปฐม. นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.

สมประสงค์ ยมนา. (2553). รูปแบบการดำเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานีเขต 3 ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา. อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.

สมโภชน์ หลักฐาน. (2548). การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยกระบวนการมี
ส่วนร่วม. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยปทุมธานี.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2554). การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา. กรุงเทพฯ: ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด.

สำนักงานพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่. (2559). เอกสารข้อมูลศูนย์เด็กเล็กอำเภอเมืองเชียงใหม่. เชียงใหม่: สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่.

สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ. (2555). มาตรฐาน ศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ คู่มือการดำเนินงานตามมาตรฐาน. กรุงเทพฯ: ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.

สุกัญญา แก้วหล้า, พิทยาภรณ์ มานะจุติ, ชไมมน ศรีสุรักษ์, ศิริมาศ โกศัลย์พิพัฒน์ และดวงใจ เนตรตระสูตร. (2560). แนวทางการพัฒนางานวิชาการของโรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่. วารสารบัณฑิตวิจัย, 8(2), 1-14.

สุเทพ ชิตวงษ์. (2551). รูปแบบการพัฒนาบุคลากรที่กำกับติดตามการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1. ชลบุรี: มหาวิทยาลัยรามคำแหง.