การสร้างแบบฝึกการใช้คำบุพบทและคำสันธานสำหรับนักศึกษาวิชาเอกภาษาไทย วิทยาลัยเจียวทงยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

Main Article Content

Ji Yan
ยุพิน จันทร์เรือง
อัญชลี เท็งตระกูล

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างแบบฝึกการใช้คำบุพบทและคำสันธานที่มีประสิทธิภาพสำหรับนักศึกษาวิชาเอกภาษาไทย วิทยาลัยเจียวทงยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน 2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเมื่อสอนด้วยแบบฝึกการใช้คำบุพบทและคำสันธานสำหรับนักศึกษากลุ่มเป้าหมาย และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษากลุ่มเป้าหมายต่อแบบฝึกการใช้คำบุพบทและคำสันธาน ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาวิชาเอกภาษาไทย ชั้นปีที่ 2  วิทยาลัย
เจียวทงยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 30 คน เครื่องมือใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบฝึกการใช้คำบุพบทและคำสันธาน แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษากลุ่มเป้าหมายต่อการใช้แบบฝึกการใช้คำบุพบทและคำสันธาน


ผลการศึกษาพบว่า


  1. 1. แบบฝึกการใช้คำบุพบทและคำสันธาน สำหรับนักศึกษาวิชาเอกภาษาไทย วิทยาลัยเจียวทงยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน มีประสิทธิภาพเท่ากับร้อยละ 86.46/84.00

  2. 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษากลุ่มเป้าหมาย มีความก้าวหน้าเฉลี่ยเท่ากับ 22.37 คิดเป็นร้อยละ 44.73

  3. 3. ความพึงพอใจของนักศึกษากลุ่มเป้าหมายต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยแบบฝึกการใช้คำบุพบทและคำสันธานพบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 ข้อที่นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ได้แก่ เนื้อหาวิชาครอบคลุมเรื่องที่ต้องการศึกษา รองลงมานักศึกษาสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริง และผู้สอนมีความพร้อม กระตือรือร้นในการจัดกิจกรรม ตามลำดับ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Article)

References

จาง, โซ่วกัง. (2554). ปัญหาการใช้หน่วยเชื่อมภาษาไทยของนักศึกษาจีนชั้นปีที่ 2 วิชาเอกภาษาไทย สถาบันอาชีวศึกษาและเทคโนโลยีสิบสองปันนา. (วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่).

ชนิกา คำพุฒ. (2545). การศึกษาการใช้ภาษาไทยของนักศึกษาจีนวิชาเอกภาษาไทยชั้นปีที่ 4 สถาบันชนชาติแห่งยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน. (วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่).

นพรัตน์ ขอนประวิง. (2552). การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง คำราชาศัพท์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านรวมใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 2. (วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย).

พนมวัลย์ คงสํารวย. (2553). การพัฒนาชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4. (วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี). สืบค้นจาก https://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?
option=show&browse_type=title&titleid=9876&query=%BE%B9%C1%C7%D1%C5%C2%EC&s_mode=any&d_field=&d_start=0000-00-00&d_end=2562-06-18&limit_lang=&limited_lang_code=&order=&order
_by=&order_type=&result_id=2&maxid=5

บุษราคัม ยอดชะลูด. (2557). การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ เรื่องประเพณีไทยโดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบผังกราฟิก สำหรับนักศึกษาจีนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. (วิทยานิพนธ์ศิลปะศาสตร
มหาบัณฑิต, สาขาวิชาการสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย).

ปาริชาติ แพนบุตร. (2554). ผลของการใช้แบบฝึกเกมทางภาษาเพื่อเพิ่มทักษะการอ่านคำพื้นฐานสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3. (วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์).

มณฑนกร เจริญรักษา. (2552). การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. (วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ มหาวิทยาลัยศิลปกร).

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. (2562). มั่นใจคุณภาพการสอน มร.ชร. จีนแห่เรียน. สืบค้นจาก https://www.crru.ac.th
/kanbouplus/ read_more.php?newsid=537

รัตนา ดีศาลา. (2544). ผลการใช้แบบฝึกเพื่อพัฒนาความสามารถในการเรียนภาษาอังกฤษสําหรับ นักเรียนชั้นประถม
ปีที่ 6 โรงเรียนวัดสระบัว สํานักงานเขตปทุมวัน สังกัดกรุงเทพมหานคร. (วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต, สาขาวิชาการวัด
ผลการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ).

สมพิศ ไชยเสนา. (2550). ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการอ่านคำควบกล้ำ กลุ่มสาระภาษาไทยชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4 โดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT. (การศึกษาค้นคว้าอิสระการศึกษามหาบัณฑิต, สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม).

สายสมร สุทธศิลป์. (2557). การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ ร ล ว โดยใช้แบบฝึกทักษะ สำหรับนักเรียนที่ใช้ภาษาถิ่นเหนือในการสื่อสาร ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคม. (วิทยานิพนธ์
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย).

สุคนธ์ สินธพานนท์. (2552). นวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพของเยาวชน. (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สุวิทย์ มูลคำ และสุนันทา สุนทรประเสริฐ. (2550). การพัฒนาผลงานทางวิชาการสู่การเลื่อนวิทยฐานะ. กรุงเทพฯ:
ภาพพิมพ์.

อรทัย ขันโท. (2557). การพัฒนาทักษะการพูดภาษาไทยที่ใช้ในชีวิตประจำวันด้วยแบบฝึกทักษะที่ใช้วิธีการสอนแบบทางตรง (Direct Instruction Model) สำหรับนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. (วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย).

Lu, G. (2557). การสร้างแบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการเขียน สำหรับนักศึกษาจีนที่เรียนภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. (วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย).