เผยแพร่แล้ว: 2019-06-30

ท่วงทำนองทางภาษาในบทความของหนุ่มเมืองจันท์

บุญเรือน อุดสม, นราวัลย์ พูลพิพัฒน์, ศรีวิไล พลมณี

1-10

การศึกษาวัจนกรรมที่ปรากฏในบทสนทนาของชาวต่างประเทศที่ฝึกพูดภาษาไทย

รังสินีย์ ซื่อเกียรติขจร, นราวัลย์ พูลพิพัฒน์, สนิท สัตโยภาส

11-18

การศึกษาเปรียบเทียบเรื่องขำขันไทยกับเรื่องขำขันจีน

เยี่ยน เหมิง, สนิท สัตโยภาส, ขวัญใจ กิจชาลารัตน์

53-67