สถานภาพและบทบาทของผู้หญิงจีนในหนังสือรวมเรื่องสั้น “เสียงเพรียกที่กลบเร้น จากแผ่นดินใหญ่”

Main Article Content

Peng Leshan
ศรีวิไล พลมณี
สนิท สัตโยภาส

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์สถานภาพและบทบาทของผู้หญิงจีนในหนังสือรวมเรื่องสั้น“เสียงเพรียกที่กลบเร้น จากแผ่นดินใหญ่” จากตัวละครหลักที่มีบทบาทสำคัญ จำนวน 6 เรื่องจาก 15 เรื่อง ผลการศึกษาพบว่า


  1. สถานภาพที่ติดตัวมาตั้งแต่กำเนิด ได้แก่ สถานภาพในครอบครัว พบว่า

1.1 สถานภาพของลูกสาว มีบทบาทในการเคารพเชื่อฟังคำสั่งของพ่อแม่และบทบาทในการตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่ บทบาทในการช่วยทำงานภายในครอบครัว


1.2 สถานภาพของภรรยา มีบทบาทในการดูแลเอาใจใส่ ให้เกียรติ เคารพและเชื่อฟังสามี ยอมรับบทบาทการเป็นหัวหน้าครอบครัวของสามี บทบาทในการตั้งครรภ์เพื่อมีบุตร


1.3  สถานภาพของแม่ บทบาทในการดูแลและเอาใจใส่ลูก ส่งเสริมให้ลูกประสบความสำเร็จในชีวิต


1.4 สถานภาพของผู้หญิงของครอบครัว มีบทบาทให้ชาย “ใช้” เป็นสิ่งรองรับความต้องการทางเพศของผู้ชายในครอบครัวและเพื่อการมีลูก


  1. สถานภาพทางสังคม

2.1 สถานภาพทางสังคมก่อนยุคการปฏิรูปและการเปิดประเทศ ผู้หญิงจีนไม่มีสถานภาพทางสังคม เนื่องจากความเชื่อและขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดกันมานานและให้ความสำคัญต่อผู้ชายในการทำงานนอกบ้านและเป็นผู้นำครอบครัว แต่ผู้หญิงมีบทบาทในการทำงานบ้าน ดูแลสามีและลูก


2.2 สถานภาพทางสังคมหลังยุคการปฏิรูปและการเปิดประเทศ ผู้หญิงจีนเริ่มมีสถานภาพและบทบาทสำคัญในสังคมมากขึ้น เนื่องจากมีการส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสในการศึกษาและได้รับการศึกษาที่สูงขึ้นทั้งชายและหญิงเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ ซึ่งให้โอกาสผู้หญิงมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ และผู้หญิงสามารถประสบความสำเร็จในการทำงานเช่นเดียวกับผู้ชาย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Article)

References

ทัดจันทร์ เกตุสิง์สร้อย. (2554). การวิเคราะห์สถานภาพและบทบาทของแม่ในนวนิยาย ‪"ลับแล, แก่งคอย". (วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยศิลปากร).‬‬‬‬‬‬‬‬‬

บุณฑริก วิชาเจริญ. (2545). บทบาทของผู้นำกลุ่มสตรีระดับชุมชนท้องถิ่นภาคเหนือของประเทศไทยต่อการเรียกร้องสิทธิสตรี. (วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่).

ปิ่นหล้า ศิลาบุตร. (2551). สถานภาพและบทบาทของตัวละครหญิงในนวนิยาย. (วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปกร).

ปวีณา วิริยประไพกิจ. (2547). เสียงเพรียกที่กลบเร้น จากแผ่นดินใหญ่. กรุงเทพฯ: บริษัทกายมารุต จำกัด.

วรพล ผสมทรัพย์ และอนงค์นาฏ เถกิงวิทย์. (2553). การเมือง ประวัติศาสตร์ สตรี : ภาพลักษณ์จักรพรรดินีซูสีในนวนิยาย เรื่อง เอ็มเพรส ออร์คิด และ เดอะ ลาสท์ เอ็มเพรส. ใน การประชุมวิชาการครั้งที่ 7 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. หน้า 1438-1446. 7-8 ธันวาคม 2553 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม.

สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โครงการสตรีและเยาวชนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. (2554). รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์การสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับบทบาท สถานภาพสตรี และความเสมอภาคระหว่างชายหญิง. กรุงเทพฯ: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว. (2549). บทสรุปรวมผลงานวิจัยด้านสตรี. กรุงเทพฯ: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.

สุภา สกุลเงิน. (2545). ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หลัง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ในทัศนะของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน: ศึกษา เฉพาะกรณีอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร. (วิทยานิพนธ์ศิลป
ศาสตรมหาบัณฑิต, สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง).

Pornphanh. (2555). ที่มาเท้าดอกบัว ประเพณีรัดเท้าของสาว จีนโบราณ. Retrieved from https://teen.mthai.com/variety/
49551.html

Wikipedia the free encyclopedia. (2560ก). ประเทศจีน. Retrived from https://th.m.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99

Wikipedia the free encyclopedia. (2060ข). Xinran. Retrived from https://en.wikipedia.org/wiki/Xinran