Analysis of Award – Winning Children’s Fiction During the Years 2009 - 2015

Main Article Content

NINGMIN LI
สนิท สัตโยภาส
ศรีวิไล พลมณี

Abstract

The objective of this research aimed to study about the fiction books for children that received award from the Basic Education Committee during the years 2009-2015, in part of the contents, languages characteristics and the value of books. The instrument of this study was a table of data analysis. 20 children fictions were analyzed and the results of this study were presented in the form of descriptive analysis.


The result revealed that; 1) the contents of the fiction books for children the received award during the years 2009-2015 were about love and relationship in family, sharing with others, being honest, gratefulness, teaching to conserve nature and environment; 2) the languages characteristics, the books were written by using simple words and sentences that suitable for children ages 6-11 years, namely, using correct words according with grammar, short words, compact words, elegant words and using words to create emotions and feelings. It was easy to read and understand for children, and 3) the value of books, divided to 3 types as followed; 3.1) the value of creative, it made children have imagination, intelligence, though with consideration and conceal with moral thinking as well, 3.2) the value of emotion, it taught children how to understand themselves and positive thinking. Finally, 3.3) the value of society, it taught children how to work together, being good leader or follower and helping each other.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)

References

กฤษตยา ณ หนองคาย. (2544). การศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมสำหรับเด็กก่อนวัยรุ่นที่ได้รับรางวัล ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522-2542. (วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย).

ขวัญจิตต์ เนียมเกตุ. (2557). ตุ๊กตาของชาลี. กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น.

เครือรัตน์ เรืองแก้ว. (2554). เรื่องของใบข้าว.กรุงเทพฯ: บรรณกิจ ๑๙๙๑.

จารุวรรณ อ่ำพันธุ์. (2543). การวิเคราะห์วรรณกรรมเด็กก่อนวัยรุ่นประเภทบันเทิงคดีที่ได้รับรางวัลในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติปี
พ.ศ. 2538-2542. (วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาไทยศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง).

โชติ ศรีสุวรรณ. (2556). พ่อครูครับผมจะเป็นเด็กดี. กรุงเทพฯ: มติชน.

ณิชา พีชวณิชย์. (2556). ตุ๊กตาแห่งความทรงจำ. กรุงเทพฯ: ห้องเรียน.

นวรัตน์ สีหอุไร. (2551). สายรุ้งหายไปไหน. กรุงเทพฯ: บรรณกิจ ๑๙๙๑.

นวรัตน์ สีหอุไร. (2553). ตาลเดี่ยวยอดกตัญญู. กรุงเทพฯ: บริษัท บิ๊กบุ๊ด เซนเตอร์ จำกัด.

นำบุญ นามเป็นบุญ. (2556). ของขวัญแด่พระราชา. กรุงเทพฯ: สถาพรบุ๊คส์.

นิธิมา คุณะดิลก. (2549). วรรณกรรมประเภทบันเทิงคดีสำหรับเด็กก่อนวัยรุ่นที่ได้รับรางวัลดีเด่นของคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ พ.ศ. 2530-2544. (ปริญญานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ).

ปรีดา ปัญญาจันทร์ และเกริก ยุ้นพันธ์. (2555). ของเล่นจากไม้. กรุงเทพฯ: แพรวเพื่อนเด็ก.

ปรีดา ปัญญาจันทร์ และสุดไผท เมืองไทย. (2557). ลุงโทนกับปืน. กรุงเทพฯ: คิดส์บวก.

พุงกลม. (2554). ก-ฮ เที่ยวงานวัด. กรุงเทพฯ: ประภาคารพับลิชชิ่ง.

เพนกวินตัวแรก. (2553). ดาวดวงนั้นของฉันคนเดียว. กรุงเทพฯ: พาส เอ็ดดูเคชั่น.

รัตนา คชนาท. (2557). เป็นแบบนี้ก็ดี ดี๊ ดี It’s Happy This Way. กรุงเทพฯ: แม็คเอ็ดดูเคชั่น.

รัตนา คชนาท. (2559). ความดีสีเหลืองส้ม. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: มูลนิธิเด็ก.

รัศมี เบื่อขุนทด. (2555). อลวนสี่ขา สองหมา สามแมว. กรุงเทพฯ: มติชน.

ลลิดา ศุภธนสินเขษม. (2551). การวิเคราะห์วรรณกรรม สำหรับเยาวชนที่ได้รับรางวัลแว่นแก้ว ปี พ.ศ. 2544-2547. (วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาไทยศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง).

วชิราพร สุวรรณศรวล. (2543). การสร้างหนังสือเสริมประสบการณ์ เรื่องสัตว์มีกระดูกสันหลังชั้นประถมศึกษาปีที่ 5. (วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่).

สองขา. (2554ก). เศษกระดาษ. กรุงเทพฯ: มติชน.

สองขา. (2554ข). ผ้าของพ่อ. กรุงเทพฯ: พาส แอท คิดส์.

สุนีย์ เลิศแสวงกิจ และพิศิษฐ์ กาญจนพิมาย. (2546). ห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ. กรุงเทพฯ: วังอักษ.

สุมาลี. (2552). ม็อกซ์ แมวมหัศจรรย์. กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คทีน.

ส.พุ่มสุวรรณ. (2556). ท้องนา…ฟ้าสีสวย. กรุงเทพฯ: องค์การค้าของ สกสค.

อธิษฐาน ปกป้อง. (2556). กระต่ายน้อยนอนไม่หลับ. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: มูลนิธิเด็ก.

อรอนงค์ โชคสกุล และศรีอัมพร ประทุมนันท์. (2544). การผลิตนวัตกรรมการเรียนการสอนการจัดทำหนังสือสำหรับเด็ก เล่ม 4. ชัยนาท: ชมรมพัฒนาความรู้ด้านระเบียบกฎหมาย.

อรเกษม รอดสุทธิ. (2555). เจ้าบุญหลง. กรุงเทพฯ: ออฟเซ็ท เพรส.