Guidelines for the Prevention of Teenage Pregnancy in Thailand: A Systematic Synthesis

Main Article Content

จิราจันทร์ คณฑา
ปิ่นแก้ว โชติอำนวย
วิภา ประสิทธิโชค
อุษนันท์ อินทมาศน์

Abstract

The objective of this research was to synthesize research systematically about guidelines for the prevention of teenage pregnancy in Thailand in cases of teenage pregnancy prevention and the effectiveness of guidelines for teenage pregnancy prevention in Thailand. Research was conducted by compiling research reports published in reliable academic databases from 2011-2016. Tools used in the systematic review included research screening form, research quality evaluation form, and the data extraction record form. The data was synthesized by analyzing general characteristics using descriptive statistics, classifying patterns of teenage pregnancy prevention and the effectiveness of using the teen pregnancy prevention model using the content brief. From this systematic review of research, it was found that there were 7 researches that could be analyzed and synthesized. There were 7 forms teenage pregnancy prevention in Thailand included; 1) the program to promote safe sexual intercourse, 2) health education program by applying motivation theory for disease prevention and social support, 3) unwanted pregnancy prevention program in teenage pregnancy, 4) empowerment training for student leaders on safe sexual behaviors and preventing unwanted pregnancy, 5) teenage pregnancy prevention pattern, 6) pattern of preventive action and premature pregnancy problems solving, and 7) pregnancy prevention pattern of early Thai female adolescents using the school as a base regarding the effectiveness of guidelines for preventing teenage pregnancy. The systematic review was found that knowledge, attitude and counseling skills, the belief about safe sex, preventing of sexually transmitted diseases and unwanted pregnancy and level of motivation to prevent risky sex behaviors after using teenage pregnancy prevention patterns were higher but there were 2 studies that had been formulated to prevent teen pregnancy but did not measure the effectiveness of the model.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)

References

กระทรวงสาธารณสุข. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์. (2558). สถิติสาธารณสุข พ.ศ. 2557. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์สามเจริญพาณิชย์ (กรุงเทพ) จำกัด.

กระทรวงสาธารณสุข. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์. (2559). สถิติสาธารณสุข พ.ศ. 2558. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์สามเจริญพาณิชย์ (กรุงเทพ) จำกัด.

กิ่งดาว มะโนวรรณ. (2553). แนวทางการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์: กรณีศึกษาโครงการคุณแม่วัยใสห่วงใยอนาคตศูนย์ฝึกอาชีพสตรีจังหวัดเชียงราย อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย. (วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย).

จิราวรรณ ศิริโสม. (2554). โปรแกรมการสอนเพศศึกษาเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์วัยรุ่นในโรงเรียน: การพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์. (วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฎิบัติครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล).

ชลลดา ไชยกุลวัฒนา, อาภาพร เผ่าวัฒนา, สุนีย์ ลำปั่น และแอนน์ จิระพงษ์สุวรรณ. (2556). การพัฒนารูปแบบป้องกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นหญิงไทยตอนต้นโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน. Pacific rim Internationaljournal of nursing, 17(2), 131-147.

นงลักษณ์ วิรัชชัย. (2552). การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษาไทย: การวิเคราะห์อภิมาน. กรุงเทพฯ: สำนักงานเลขาธิการ สภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.

นันทพร แสนศิริพันธ์. (2555). การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ใน นันทพร แสนศิริพันธ์, ฉวี เบาทรวง (บรรณาธิการ). การพยาบาลผดุงครรภ์ เล่ม 3 สตรีที่มีภาวะแทรกซ้อน. เชียงใหม่: บริษัทครองช่างพริ้นติ้ง จำกัด.

ปัทมา ผ่องสมบูรณ์ และโสภิต จำปาศักดิ์. (2558). การพัฒนารูปแบบการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดพิจิตร. วารสารสาธารณสุขล้านนา, 10(3), 260-275.

ลำเจียก กำธร. (2557). วัยรุ่น: วัยวุ่นกับปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมป้องกันอย่างไร. วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ, 30(3), 97-105.

วันวิสาข์ บัวลอย, มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์, ภรณี วัฒนสมบูรณ์ และนิรัตน์ อิมามี. (2557). ประสิทธิผลของโปรแกรมการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษาเพื่อป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม. รามาธิบดีพยาบาลสาร, 20(1), 127-142.

ศิริพร จิรวัฒน์กุล, สมพร รุ่งเรืองกลกิจ, ดารุณี จงอุดมการณ์, กฤตยา แสวงเจริญ, สร้อย อนุสรณ์ธีรกุล, สมพร วัฒนนุกุลเกียรติ,...,สรวงสุดา เจริญวงศ์. (2554). การศึกษาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น (แม่วัยใส). ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

สุชาติ รัตถา, เรขา อรัญวงศ์ และรัชนี นิธากร. (2558). การพัฒนารูปแบบการป้องกันและแก้ไขปัญหา การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรของวัยรุ่นในจังหวัดกำแพงเพชร. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 9(2), 142-160.

Jadad, A. R., Moore, R. A., Carroll, D., Jenkinson, C., Reynolds, D. J., Gavaghan, D. J.,…, McQuay, H. J. (1996). Assessing the quality of reports of randomized clinical trials: Is blinding necessary?. Control Clinical Trials, 17, 1–12.

Kirby, D. (2001). Emerging answers: research finding on programs to reduce unwanted Teenage Pregnancy. Washington, DC, USA: National Campaign to Prevent Teen. Retrieved from http://www.teenpregnancy. org/ store/item.asp?productld=128pregnancy

World Health Organization. (2017). World Health Statistics 2017. Geneva, Switzerland: World Health Organization.