เผยแพร่แล้ว: 2019-12-30

หลักธรรมและกลวิธีการใช้ภาษาในคอลัมน์ “จุดไฟในใจคน” ของหลวงพี่น้ำฝน

ปวรรัตน์ แดงไฟ, นราวัลย์ พูลพิพัฒน์, ศรีวิไล พลมณี

45-53

วัจนภาษาคำสอนในวรรณคดีไทย เรื่อง พระอภัยมณี

อำภาพร รินปัญโญ, นราวัลย์ พูลพิพัฒน์, กรรณิการ์ พันชนะ

55-68

การพัฒนารูปแบบการพยาบาลผู้ป่วยที่บ้าน บริบทชุมชนริมน้ำ: กรณีศึกษาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองฉนาก อ. เมือง จ. สุราษฎร์ธานี

อติญาณ์ ศรเกษตริน, รุ่งนภา จันทรา, ชุลีพร หีตอัษร, สุภาเพ็ญ ปาณะวัฒนพิสุทธิ์, รวีวรรณ แก้วอยู่, สัญญา คำดี

127-140

แนวทางการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในประเทศไทย: การสังเคราะห์งานวิจัยอย่างเป็นระบบ

จิราจันทร์ คณฑา, ปิ่นแก้ว โชติอำนวย, วิภา ประสิทธิโชค, อุษนันท์ อินทมาศน์

161-173

ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนแบบหลากหลายในวิชาการพยาบาลมารดา ทารกแรกเกิด และการผดุงครรภ์ 1

ชุุติมา บูรณธนิต, นิรนาท วิทยโชคกิติคุณ, ศรีสุดา เอกลัคนารัตน์, รพีพรรณ วิบูลย์วัฒนกิจ

175-186