คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์

Main Article Content

นภัสวรรณ บุญประเสริฐ
นิรนาท วิทยโชคกิติคุณ
ศรีสุดา เอกลัคณารัตน์
ธีริศา สินาคม

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยายเพื่อศึกษาคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ของผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บังคับบัญชาขั้นต้นของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 134 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถามคุณภาพของบัณฑิตตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ วิเคราะห์ข้อมูลโดยคำนวณร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (m= 3.98, s = 0.55) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านคุณธรรมจริยธรรมมีค่าเฉลี่ยสูงสุดมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (m =4.19, s = 0.58) รองลงมาคือด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (m = 4.14, s= 0.57) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ด้านความรู้ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (m= 3.84, s= 0.48)

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Article)

References

กระทรวงศึกษาธิการ. (2552). ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2552. สืบค้นจาก https://www.mua.go.th

กระทรวงสาธารณสุข. (2559). แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 12. สืบค้นจาก https://bps.moph.go.th/

นาตยา พึ่งสว่าง และสิริพร บุญเจริญพานิช. (2560). คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษาแห่งชาติและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ. วารสารแพทย์นาวี, 44(2), 1-17.

บุญชม ศรีสะอาด. (2553). การวิจัยเบื้องต้น. (พิมพ์ครั้งที่ 8). กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น

รพีพรรณ วิบูลย์วัฒนกิจ และพีระ เรืองฤทธิ์. (2560). คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ของผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2559. นครสวรรค์: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์.

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์. (2555). หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2555. นครสวรรค์: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์.

สภาการพยาบาล. (2553). สมรรถนะผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์. นนทบุรี: ศิริยอดการพิมพ์.

อรนันท์ หาญยุทธ และรัชยา รัตนะถาวร. (2556). คุณภาพและอัตลักษณ์ของบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียสำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2553. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย, 7(2), 99-107.