ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนแบบหลากหลายในวิชาการพยาบาลมารดา ทารกแรกเกิด และการผดุงครรภ์ 1

Main Article Content

ชุุติมา บูรณธนิต
นิรนาท วิทยโชคกิติคุณ
ศรีสุดา เอกลัคนารัตน์
รพีพรรณ วิบูลย์วัฒนกิจ

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบหลากหลาย ในวิชาการพยาบาลมารดา ทารกแรกเกิด และการผดุงครรภ์ 1 ของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ ประชากรเป็นนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 165 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ รายละเอียดของรายวิชา แผนการสอนวิชาการพยาบาลมารดา ทารกแรกเกิด และการผดุงครรภ์ 1 แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน


ผลการวิจัย พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มประชากรอยู่ในระดับดี และมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนแบบหลากหลายอยู่ในระดับพึงพอใจมากทุกด้าน ทั้งด้านผู้สอน ด้านวิธีการสอน  ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ และด้านผู้เรียน 


ข้อเสนอแนะ วิทยาลัยควรมีการเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ เพื่อช่วยส่งเสริมให้กระบวนการเรียนการสอนดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยสร้างความสนใจใฝ่รู้ ใฝ่ศึกษา ตลอดจนช่วยสร้างเสริมความมีระเบียบวินัยให้แก่ผู้เรียน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Article)

References

เขมิกา สมบัติโยธา, สุณีรัตน์ ยั่งยืน และสุภเวช บุตรศรีภูมิ. (2556). ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการป้องกันและควบคุมโรคโดยใช้รูปแบบการสอนแบบผสมผสานเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง นิสิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 32(6), 761-768.

คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. (2553). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553. กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิค.

เบญจมาภรณ์ นาคามดี, ชรินธร ว่องวีระยุทธ์ และอายุพร กัยวิกัยโกศล. (2554). ผลการเรียน ความคิดเห็น และความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลต่อการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 6(1), 9-16.

ประกายแก้ว ธนสุวรรณ. (2556). การใช้รูปแบบการสอน Didactical Strategy เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่. เชียงใหม่: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่.

พัชราวดี ทองเนื่อง. (2553). ผลของการใช้รูปแบบการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญต่อความรู้และการพัฒนาผู้เรียนในรายวิชาพยาธิวิทยาสำหรับนักศึกษาพยาบาล. วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร, 2(1),
73-89.

วิชุดา จิรพรเจริญ. (2560). การสอนแบบเป็นกลุ่มย่อย (Small Group Teaching). สืบค้นจาก http://www.med. cmu. ac.th /secret/meded/AOMJAI_1/papar_1-4_08_56/Teaching% 20and% 20Leading% 20Small%20 Group.pdf

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์. (2560). รายงานผลการดำเนินการของรายวิชาการพยาบาลมารดา ทารกแรกเกิด และการผดุงครรภ์ 1 ปีการศึกษา 2559. นครสวรรค์: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข.

อัศนี วันชัย, อัญชลี แก้วสระศรี และอารีย์ กุลจู. (2556). ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนแบบหลากหลายในวิชาแนวโน้มและพัฒนาการของวิชาชีพพยาบาล. พิษณุโลก: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช จ.พิษณุโลก.