การบริหารจัดการหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาบัณฑิตและท้องถิ่น

Main Article Content

นักสิทธิ์ ปัญโญใหญ่
สุพจน์ บุญแรง
วิศนี สุประดิษฐอาภรณ์
กัญจน์พัชร์ บุญธรานุรักษ์
ภัทธนาวรรณ์ ฉันท์รัตนโยธิน
อัยริญป์ เจนเจริญโภไคย
อภิรดา พรปัณณวิชญ์
ธิดารัตน์ หน่อสุวรรณ
ปิลันธสุทธิ์ สุวรรณเลิศ

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรอุดมศึกษาโดยใช้แนวทางสมดุลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 โดยยกตัวอย่างหลักสูตรปริญญาตรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่มีจุดเน้นในการจัดการศึกษาบัณฑิตและชุมชนในด้านการพัฒนาอาหารท้องถิ่น โดยใช้การบริหารจัดการหลักสูตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับเครื่องมือบริหารองค์กรตามทางสายกลาง เป็นแนวทางดังนี้ หลักความประมาณ คือ การบริหารงานแบบสมดุล 4 ด้าน งบประมาณและทรัพยากร ผู้เรียน กระบวนการภายใน การเรียนรู้และพัฒนา หลักความมีเหตุผล คือ การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของหลักสูตร และหลักการจัดการความเสี่ยง ควบคู่กับองค์ความรู้จากการวิจัยและการบริการวิชาการ พร้อมกับคุณธรรมในการบริหารหลักสูตร การจัดการศึกษาตามแนวทางนี้ก่อให้เกิดคุณภาพบัณฑิตและชุมชน สอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ว่า “การศึกษาเป็นหัวใจของการพัฒนาท้องถิ่น”

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ (Academic Article)

References

กระทรวงศึกษาธิการ. (2561). ประกาศกฎกระทรวงเรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561. ราชกิจจานุเบกษา, ปีที่ 162 เล่มที่ 135 ตอนพิเศษ เลขที่ 199 ง, 19-21.

กองทัพเรือ. (2557). พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่ครูและนักเรียน ที่ได้รับพระราชทานรางวัล วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2524. สืบค้นจาก http://rtnpr.blogspot.com/2014/12/blog-post_52.html

ข่าวช่อง 7. (2563). พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2541. สืบค้นจาก https://news.ch7.com/speech/22/70

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (2563). พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2541. สืบค้นจาก http://www.kingrama9.chula.ac.th/kings-guidance/172/

ชยางกูร จันหะวัน รุจิรา แหวนนิล และธิปไตย พงษ์ศาสตร์. (2562). การระบุความเสี่ยงด้วย SWOT analysis. สืบค้นจาก http://sc2.kku.ac.th/stat/statweb/images/Eventpic/60/Seminar/02_02_-SWOT-Analysis.pdf

เชียงใหม่นิวส์. (2563). พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2524. สืบค้นจาก https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1144700/

นภวรรณ แย้มยุติ และไพรัช วงศ์ศรีตระกูล. (2557). การประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยธนบุรี. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี, 8(17), 15-24.

พิชามญชุ์ ปฐมศิริกุล แจ่มนิดา คณานันท์ และโสรยา คงพิษ. (2543). การประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่หลักสูตรระดับอุดมศึกษา. บทความวิชา วป884 สัมมนาเชิงพฤติกรรมสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 1-5. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

เพ็ญพรรณ ชุติวิศุทธิ์. (2553). การประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี. วารสารร่มพฤกษ์, 28(2), 145-166.

ภาวนา วิมลกิติชัย. (2561). การศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการบริหารหลักสูตรตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพ: กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มศว, 13(2), 109-124.

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร. (2562). หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง 2563. เชียงใหม่: ส. การพิมพ์.

มูลนิธิชัยพัฒนา. (2542). เศรษฐกิจพอเพียง. วารสารมูลนิธิชัยพัฒนา, 22(9), 46-53.

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร. (2662). แนวปฏิบัติที่ดีในการเสริมสร้างการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษานอกชั้นเรียนผ่านการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการทางวิชาการทางสังคม และการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม และการนำนักศึกษาไปเรียนรู้นอกสถานที่. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. เชียงใหม่: ส. การพิมพ์.

วิชัย วงษ์ใหญ่. (2554). การพัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษา. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์บริษัท อาร์ แอน์ ปรินท์ จำกัด.

วีณา อ่องแสงคุณ. (2549). การพัฒนารูปแบบการประเมินองค์การแบบสมดุลสำหรับโรงเรียนคาทอลิกอัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร. (วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย).

ศรประภา พงษ์หัตถาศิลป์. (2557). การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร. (วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ).

สุภาวดี ดวงจันทร์. (2559). รูปแบบการบริหารความเสี่ยงของงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคใต้. (วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์).

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. (2561). แนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษา. กรุงเทพฯ: ภาพพิมพ์.

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อการประสนงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ. (2563). พระราชดำรัสที่ได้พระราชทานแก่ตัวแทนของปวงชนชาวไทยที่ได้เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2534 ณ ศาลาดุสิดาลัย พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน. สืบค้นจาก http://www.rdpb.go.th/th/King/หลักการทรงงาน-c24/๑๓-ขาดทุนคือกำไร-v9179

อนุชา เสมารัตน์. (2560). ศาสตร์พระราชา. วารสารรัฏฐาภิรักษ์, 59(1), 112-126.

Murano, P. S. (2003). Understanding food science and technology. California, USA: Thomson Learning, Inc.

True ปลูกปัญญา. (2560). พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร วันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2512. สืบค้นจาก https://www.trueplookpanya.com/education/content/62858/-teaartedu-teaar